Minoritetsspråk i förskolan

Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S)

av Ida Karkiainen (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla arbetet med flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolverket publicerade rapporten Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i april 2017. Enligt Skolverket så visar granskningen att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men 23 av 34 granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. Personalen upplever att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär. (Källa: Skolverket)

Språkutvecklingen är nyckeln till många saker. Att klara skolan, kunna ta sig ut i arbetslivet, vara delaktig i samhället, och framförallt är det en demokratisk rättighet. Att kunna många språk är en tillgång, och en kunskap som är lätt att bära. Grunden läggs redan i förskolan.

Det är bra att Skolverket uppmärksammar förskolans arbete med barns flerspråkighet. Det är däremot beklagligt att minoritetsspråken inte särskilt nämns i rapporten.

Språken är bärare av kulturarvet, rötter och historia. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010 och lyfter fram att barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Därför behöver barns rätt till minoritetsspråk och flerspråkighet i förskolan tillgodoses i större utsträckning och arbetet utvecklas.

Ida Karkiainen (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)