Miljöprövning av externhandel

Motion 2007/08:C422 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
mp533

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att göra externhandel tillståndspliktig enligt miljöbalken.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att införa talerätt för miljöorganisationer vid tillstånd enligt plan- och bygglagen.

Motivering

I genomsnitt försvinner en dagligvarubutik varannan dag. Mellan 1993 och 2004 minskade antalet dagligvarubutiker med 30 procent. Den bakomliggande orsaken är utbyggnaden av externa köpcentrum, stormarknader, som slår ut lokala boendenära butiker. Människor får längre till sina butiker, vilket gör det krångligare och dyrare för dem att transportera sig till dagligvarubutiken.

Den snabba expansionen av stormarknaderna gör att fler åker bil för att handla mat. Det blir också längre till affären, vilket leder till längre körsträckor. I en studie ökade inköpsresorna med tre till elva gånger för dem som blev kunder i den nybyggda stormarknaden. I Linköping ökade bilresorna för inköp av dagligvaror med 50 procent när externhandeln byggdes ut.

Fler bilresor innebär en ökad påverkan på miljön i form av utsläpp från bilarna men också i form av exploatering av mark för att upprätthålla vägar, parkeringsplatser etc. Vägarna tar över och begränsar tillgången till tätortsnära grönområden, vilket försämrar människors hälsa och välbefinnande.

Trots att externa köpcentrum medför en betydande miljöpåverkan krävs idag inget som helst tillstånd enligt miljöbalken för att få bygga ett nytt köpcentrum. Tillståndsgivningen sker enligt plan- och bygglagen, och där behöver man bara beakta miljöbalkens regler utan krav på att det motiveras hur detta har skett.

Den uteblivna miljöprövningen är inkonsekvent. Ett nytt externt köpcentrum kan innebära en kraftig ökning av biltrafiken, nedlagda butiker inom ett flera mil stort område och följdkrav på stora anslutningsanläggningar med betydande intrångseffekter. Det är en omfattande miljöpåverkan som kan ge stora strukturella effekter i såväl den egna kommunen som grannkommunerna. Det finns många exempel på anläggningar med väsentligt mindre miljöpåverkan för vilka det i dag krävs en betydligt mer omfattande miljöprövning (exempelvis stall, bagerier). Externhandel ger dessutom ofta upphov till effekter som berör flera kommuner, varför det är motiverat med en tillståndsgivning på en högre nivå än den kommunala.

Externa köpcentrum överstigande 1 500 kvadratmeter bör föras upp på B-listan i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet. Det skulle innebära att det krävs tillstånd av länsstyrelsen för att bygga nya externa köpcentrum.

Talerätt för miljöorganisationer enligt PBL

Möjligheten för miljöorganisationer att föra talan vid domstol i miljömål infördes med miljöbalken 1999. Den har gett miljöorganisationerna möjlighet att överklaga principiellt viktiga mål för att på så sätt förtydliga praxis och förhindra att uppenbart bristfälliga domstolsprövningar i lägre instans vinner laga kraft. Talerätten har brukats på ett ansvarsfullt sätt.

Det finns starka skäl att nu utvidga talerätten att även omfatta prövningar enligt plan- och bygglagen (PBL). Många viktiga miljöärenden (bland annat externhandel) prövas uteslutande enligt PBL. För dessa ärenden finns ingen möjlighet för miljöorganisationerna att överklaga. Talerätten bör även gälla en länsstyrelses beslut att inte pröva en kommunal detaljplan.

Stockholm den 5 oktober 2007

Karin Svensson Smith (mp)

Tina Ehn (mp)

Per Bolund (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (2)