Miljöfrämjande grödor

Motion 2014/15:1553 av Josef Fransson (SD)

av Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom forskningen om miljöfrämjande grödor.

Motivering

Jordbruk har på många håll i världen en stor påverkan på miljö och natur, och i strävan efter ett hållbart jordbruk är det nödvändigt med forskning och ny teknik. En av de viktigaste pusselbitarna att få på plats är nya miljöfrämjande grödor med egenskaper som mildrar och reducerar påverkan på naturen. Jag vill att Sverige ska bli världsledande inom forskningen om miljöfrämjande grödor.

Ända sedan den yngre stenåldern, när människan först började bruka jorden, har vi påverkat egenskaperna hos de grödor vi odlat. Genom selektiv befruktning fick man fram större och mer välsmakande sorter. I och med den experimentella naturvetenskapens entré har metoderna för att få fram nya och livskraftiga grödor revolutionerats och har blivit en livsnödvändig vetenskapsgren för att bekämpa fattigdom och svält. Bland annat har man under flera årtionden forcerat fram nya egenskaper hos grödorna genom mutationsförädling där man till exempel kan utsätta fröer för yttre påverkan av kemikalier eller radioaktivitet.

I den naturliga kapplöpningen mellan olika organismer är människan ständigt beroende av nya sorter eftersom svampar, virus, insekter med mera utvecklas att angripa grödor som finns i stora kvantiteter. För att möta denna naturkraft har vi tyvärr också gjort oss starkt beroende av mer eller mindre skadliga bekämpningsmedel. Nya högteknologiska växtförädlingsmetoder inom bland annat gentekniken skapar dock nya möjligheter att få fram nya sorter som kräver mindre bekämpningsmedel genom resistens mot olika skadegörare. Med mindre bekämpningsmedel skapar man en bättre ekologi och besparar människor, djur och natur onödiga kemikalier.

Vetenskapen stannar självfallet inte här och vad framtiden har att erbjuda inom detta fält är omöjligt att säkert säga. Vad vi däremot med säkerhet kan säga är att högteknologisk växtförädling har en enorm potential att skapa ett hållbart skogs- och jordbruk och att skapa miljömässiga förtjänster på en rad områden. Idag finns både forskning och tillämpning av nya egenskaper hos växter som, om de inte bromsas politiskt, kommer att revolutionera vår värld. Det arbetas på egenskaper som till exempel bättre näringsutnyttjande, vilket gör att man kan gödsla mer effektivt och minska näringsläckage som annars leder till övergödning av sjöar och innanhav. Vidare finns projekt för att få fram grödor som innehåller högre halter av viktiga näringsämnen samt nya näringsämnen som man annars bara kan få via till exempel fisk. Vidare kan man skräddarsy egenskaper som gör dem tåliga under ofördelaktiga förhållanden genom att de är bättre rustade mot torka, kyla och salt.

Det är därför viktigt att Sverige är en del i denna utveckling och satsar offensivt. Jag menar att samhället ska kunna gå in som beställare av särskilt viktiga egenskaper och kunna stödja framtagandet hela vägen till färdig produkt. Jag önskar också att Sverige ska vara med och konkurrera om att vara världsledande på området miljöfrämjande grödor.

.

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)