Mer idrott i skolan

Motion 2016/17:298 av Amir Adan och Saila Quicklund (båda M)

av Amir Adan och Saila Quicklund (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att erbjuda barn och unga minst 100 ytterligare timmar idrott under studietiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. För de flesta barn i vårt land utgör föräldrarna och familjen tryggheten i tillvaron. Under förra mandatperioden togs en nationell strategi fram för föräldrastöd med syftet att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Vi vet av ledande forskning att barns och ungdomars hälsa starkt kopplas till både bättre kunskapsinhämtning, bättre skolresultat men framförallt bättre välmående generellt.
Skolan är den plats där barn och unga spenderar majoriteten av sin vakna tid, men för att ungdomarna ska kunna fungera ordentligt behövs fysisk aktivitet minst lika mycket som kunskapsinlärning. Vidare har flera rapporter tagits fram som visar på att det är olika både i hur barn och unga idrottar och hur det ser ut i könsfördelning. Flickor tenderar att idrotta mer på fritiden medan pojkar ser mer positivt på skolidrotten. Detta ser vi påverkar respektive grupps möjligheter att fortsätta med idrott i högre åldrar. Ju fler barn och unga som tidigt kommer i kontakt med olika idrottsutövningar desto fler fortsätter idrotta sedermera i högre åldrar. Detta är inte bara bra för individen i sig utan även samhället i stort.
Med anledning av ovanstående bör regeringen tillsammans med Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöka förutsättningarna för att barn och unga ska ges möjlighet till minst 100 ytterligare timmar idrottande under studietiden. Fördelarna av att ge unga och barn möjlighet till mera idrottande under studietiden skulle vara många och skulle förbättra många individers hälsa.

Amir Adan (M)

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)