Mentorer för småföretagare

Motion 2009/10:N292 av Olle Thorell (s)

av Olle Thorell (s)
s32008

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mentorer för småföretagare.

Motivering

Socialdemokratins mål är ett Sverige i kreativ förnyelse där var och en av oss får möjlighet att växa och utveckla sin fulla potential. Med snabb tillväxt av nya jobb och företag ökar de möjligheterna.

Det behövs en rad åtgärder för att stimulera nyföretagandet och få fler entreprenörer. Många tvekar idag att starta ett företag. Ett skäl kan vara att de inte anser sig ha tillräckliga kunskaper eller erfarenheter för att ta ett så stort steg. Av de företag som väl startas läggs många ned inom några år efter det att de har startat.

Det behövs många olika åtgärder för att fler ska vilja och våga bli företagare och för att företaget ska bli livskraftigt. En viktig åtgärd är att satsa på mentorer för nya företagare. Det innebär att erfarna företagare hjälper nya företag under inledningsskedet.

Sedan bara ett par år tillbaka har mentorskap för företagare i organiserad form visat sig vara en framgång, lokalt till och med en succé, i svenskt näringsliv. Mentorskapet ser olika ut i olika delar av Sverige, allt från privata konsulter som tar betalt för sitt mentorskap, via universitetens alumni- och inkubatormentorskap till en helt ideell verksamhet av allt från lokala aktörer till Almi. Forskningen kring mentorskapets effekter på det lokala näringslivet är idag obefintlig och bör vara en uppgift för de regionala högskolorna.

Almis nationella mentorprojekt har i stort fungerat bra men har också uppvisat brister och begränsningar. En begränsning ligger i målgruppen, det vill säga nystartade företag inte äldre än tre år. En annan begränsning ligger i att Almi gärna gör arbetet självt internt. När Almi startar ett program i ett län söker man inte alls samverkan med befintliga aktörer som redan driver program, exempelvis högskolor och kommunala näringslivsenheter. En tredje begränsning ligger i att mentorskapet i Almiprojektet bara är ettårigt.

Riksdagen bör överväga åtgärder så att ideellt mentorskap i Sverige finansierat av staten även görs tillgängligt för företag äldre än tre år. Regeringen bör vidare överväga att Almi ska samverka med lokala aktörer för att optimera sina resurser. Ett exempel på att detta inte har skett är från mitt eget län Västmanland. Där var den lokala mentorsgruppen Seniorresurs i Fagersta och Norberg villig att driva Almis arbete på länsnivå. Almis beslut att sköta arbetet själv ledde till en onödig försening på ett år för de företag i länet som behövde mentorer. Genom lokal samverkan blir också Almis program mer flexibelt och behovsstyrt.

Stockholm den 2 oktober 2009

Olle Thorell (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)