Medborgarskapets betydelse

Motion 2012/13:K357

av David Lång och Mikael Jansson (SD)
SD274

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som innehaft svenskt medborgarskap i minst tio år ska kunna utses till statsråd eller vara valbar till riksdagen som ledamot eller ersättare till ledamot.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa möjligheten till dubbelt medborgarskap.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra i regeringsformen att endast svenska medborgare ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att endast den som fötts till svensk medborgare och innehaft sitt medborgarskap i hela sitt liv ska kunna utses till överbefälhavare för den svenska försvarsmakten.

Motivering

Betydelsen av att vara svensk medborgare urholkas successivt. För att assimilation ska vara möjlig måste ett svenskt medborgarskap vara något som förtjänas under lång tid och dessutom innebära vissa exklusiva rättigheter. Exempel på sådana rättigheter kan vara den oinskränkta rätten att vistas och uppehålla sig i Sverige, rätten att rösta i svenska val och rätten att väljas till höga politiska befattningar.

I vissa kommuner finns stadsdelar som antalsmässigt domineras av invandrare. Samtidigt har idag utländska medborgare som bor i Sverige rösträtt i val till kommun- och landstingsfullmäktige. Med en fortsatt massinvandring kommer så småningom hela kommuner få en befolkning som till övervägande del utgörs av invandrare, vilka till stor del kommer vara utländska medborgare. Detta kan i förlängningen leda till att utländska medborgare, utan känsla för svenskt samhällsliv, svensk kultur och svenska traditioner, utövar en betydande politisk makt i Sverige. Detta är inte rimligt och måste därför åtgärdas.

Problemen med dubbla medborgarskap är flera. Det kan röra sig om arv, eftersom vissa länder inte tillåter att arv förs över till medborgare med dubbla medborgarskap. Det kan även bli problem ifråga om äktenskap, skilsmässa, vårdnad av barn med mera. Det kan också innebära att en person tillåts rösta i båda länderna eller inkallas till värnplikt i sitt andra hemland. Ett uppmärksammat fall av dubbelt medborgarskap är journalisten Dawit Isaak, som har medborgarskap både i Sverige och i Eritrea. Isaak sitter fängslad i Eritrea och båda ländernas regeringar agerar som om han vore just deras medborgare. Av dessa skäl bör dubbelt medborgarskap inte tillåtas i Sverige.

Om Sverige involveras i en väpnad konflikt ställs särskilda krav på lojalitet mot fäderneslandet från dess högsta befälhavare. I ett sådant läge är det av största vikt att Försvarsmaktens ledning utgörs av personer som uteslutande identifierar sig som tillhörande den svenska nationen. Av dessa skäl kan ingenting annat än ett livslångt svenskt medborgarskap accepteras för en position som svensk överbefälhavare. Krav på svenskt medborgarskap för överbefälhavaren fanns i den svenska regeringsformen innan grundlagen ändrades år 2010, och detta krav bör återinföras.

Det ovan anförda bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2012

David Lång (SD)

Mikael Jansson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (5)