med anledning av skr. 2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

Motion 2017/18:3954 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljningskrav när det gäller Polismyndighetens forensiska verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medan Riksrevisionen anser att det forensiska arbetet i allmänhet håller hög kvalitet pekar de på ett antal förbättringsområden, där Polismyndigheten påbörjat arbetet för att omhänderta förslagen.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till Riksrevisionens rekommendationer men anser samtidigt att ett stort problem med polisens forensiska avdelning är att de får fler ärenden än vad de klarar av att hantera samtidigt som forensiker utför administrativa arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av annan personal. Det bör med andra ord ske en översyn av avdelningens budget med syfte att utöka personalstyrkan och renodla arbetsuppgifter.

Med anledning av Riksrevisionens rapport och Polismyndighetens arbetsåtgärder på området bör det ske en utvärdering efter ett år för att säkerställa att rekommendationerna gett effekt.

Adam Marttinen (SD)

Patrick Reslow (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-01-18 Granskad: 2018-01-22 Bordlagd: 2018-01-23 Hänvisad: 2018-01-24
Yrkanden (1)