med anledning av skr. 2017/18:230 Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling

Motion 2017/18:4157 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en hållbar stadsutveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett hem är grunden för ett tryggt liv och i förlängningen är en fungerande bostadspolitik en förutsättning för ett välmående samhälle. Det ska finnas ett boende för alla, oavsett ekonomi. Sverigedemokraterna lägger stor vikt vid att barn får en stabil uppväxt, unga ges goda förutsättningar att både bo och studera och att anpassade och trygga boendeformer tillhandahålls våra äldre. Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den egna livssituationen bäst. Sverigedemokraternas vision är ett fungerande samhälle där alla människor bor trivsamt på den plats de önskar och det är lätt att flytta och hitta ny bostad.

Många av de planer och visioner regeringen föreslår här berör kommunerna och även om många av förslagen i många fall ter sig lovvärda, som bl.a. stadsgrönska, så bör man fundera på var gränsen går mellan statlig inblandning och kommunalt självstyre.

Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att värna om dem som bor utanför städerna och faktiskt behöver biltransporter i sitt dagliga liv. Det är visserligen mycket bra med kollektivtrafik och cykel, men något parti måste stå upp för dem som bor några mil utanför stan och behöver tillgång till infrastruktur och parkering också. Ett fortsatt satsande på elfordonspremien anser vi är ett slöseri med pengar då dessa fordon verkar klara sig bra på marknaden och inte behöver några subventioner.

Sverigedemokraterna har tagit ställning mot miljözoner av två skäl. Det ena är att luftkvaliteten i Sverige överlag är relativt god och överlag utvecklas på ett positivt sätt. En fortsatt modernisering av bilparken kommer att medföra ytterligare förbättringar. Vidare undergräver det förtroendet för politiken om de fordon som för några år sedan såldes som miljöfordon nu i praktiken ska förbjudas av miljöskäl. Vidare har vi tidigare avvisat regeringens bidrag för grönare städer i statsbudgeten då vi anser att detta är ett politiskt projekt med oklara ambitioner och att det därför inte bör realiseras. Att ekosystemtjänster är svåra att kvantifiera är ett känt faktum.

Sverigedemokraterna har en betydligt mindre ambitiös agenda än andra riksdagspartier vad gäller inblandning av biodrivmedel i transportmixen, detta på grund av oacceptabelt bortfall av skatteintäkter och begränsad miljönytta. Det är en dyr och ineffektiv strategi med andra ord. Elektrifieringen av transporter i storstäderna där transportsträckan är kortare ser vi som en positiv väg att gå.

Sverigedemokraterna har inte formulerat något årtal då Sverige ska nå fossilfrihet. Dessa mål, som andra partier ställer upp, är ofta mycket visionära. Om de är för hårt formulerade kan de leda till suboptimala, kostnadsineffektiva eller till och med kontraproduktiva åtgärder, där just biodrivmedel är ett ganska bra exempel. Det är positivt om Sveriges beroende av fossila bränslen minskar, och även Sverigedemokraterna har denna strävan. Men vi är tveksamma till att låsa oss vid mål när det inte riktigt finns en plan för hur de ska uppnås.

Vidare angående miljösatsningar så satsar Sverigedemokraterna mer än regeringen på sanering av förorenad mark.

Vad som läggs in i begreppet en god bebyggd miljö är inte politikens uppgift att svara på. Däremot kan vi lyfta andra värden som är viktiga och som påverkar den gestaltade livsmiljöns utformning. Sverigedemokraterna föreslår nya bostadspolitiska mål, där ett kulturellt perspektiv blir en integrerad del av samhällsbyggnadsfrågor, liksom vård och omsorg, för folkhälsans skull. För Sverigedemokraterna handlar det om respekt för vårt historiska arv, för skönhet och harmoni.

Sverige har i dag omfattande estetiska målsättningar. Bland annat plan- och bygglagen omnämner hög estetisk kvalitet. Estetik och kvalitet är tolkningsbara och diffusa begrepp som behöver fastslås för att rätt åtgärder och verktyg ska kunna sättas in för att stärka estetiken och kvaliteten i samhällsbyggnaden i landets kommuner, inte minst då modulhuskvarter etc. smälls upp under kort tid, men förändrar en orts helhetsintryck och värde. Vi kan konstatera att riksdagens mål om att stadsutvecklingen ska tas till vara i samhällsutvecklingen inte har uppnåtts runt om i landet. Tvärtom ser vi alltför många tecken i tiden på hur vår gemensamma stadsmiljö av kulturhistoriskt värde förvanskas, förfulas eller rivs och förstörs, såväl på landsbygden som i centrala Stockholm. 1960-talets rivningsvåg har inte upphört utan böljar fram. Sverigedemokraterna har länge försökt komma åt detta problem genom förslag som stimulerar kulturmiljökompetensen i landet genom att i vår budget föreslå ett särskilt stimulansbidrag till kommuner för just detta ändamål.

Således visar Sverigedemokraterna att vi i en högre grad än regeringen är berededda att utvärdera och framföra nya kreativa lösningar för att Sverige ska uppnå en god och hållbar stadsutveckling som svenska folket vill ha och kan trivas i.

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-27 Bordlagd: 2018-05-02 Granskad: 2018-05-02 Hänvisad: 2018-05-03
Yrkanden (1)