med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

Motion 2017/18:4069 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad transparens i det multilaterala biståndet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kontroll och uppföljning i multi-bi-stöd och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad resultatredovisning om Sveriges bistånd till konfliktsituationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Även om Sverigedemokraterna ställer sig mycket skeptiska till flera av denna och förra regeringens prioriteringar inom biståndspolitiken så välkomnar vi tillämpningen av en sammanhängande strategi för multilateralt utvecklingssamarbete. Vi instämmer i biståndskommitténs bedömning att en sådan strategi utgör en bra grund för beslutsfattande. Sverigedemokraterna välkomnar också att regeringen valt att efterkomma riksdagens tillkännagivande genom denna skrivelse. Det multilaterala biståndet är dock ibland svårt att få en överblick kring bara genom en skrivelse. Sverigedemokraterna anser att det är av stor vikt med hög transparens inom biståndet. Det ska vara möjligt att följa biståndet från givare till genomförande. Initiativet till openaid.se är mycket bra men det finns dock fortfarande mycket brister. För att komplettera resultatskrivelserna till riksdagen menar vi att den information som framgår på openaid.se måste utvecklas och att exempel på resultat tydligare ska redovisas där.

I propositionen framgår att när bistånd kanaliseras via multilaterala organisationer är det ofta en kanal för andra genomförandepartner inom ramen för insatserna. En betydande del av Sidas stöd till FN förmedlas vidare till civilsamhällesorganisationer, såväl nationella som lokala gräsrotsorganisationer. De stora landbaserade humanitära fonderna kanaliserar i vissa länder upp till 80 procent av medlen genom enskilda organisationer. Användandet av multilaterala organisationer för att kanalisera svenskt bilateralt bistånd har ökat betydligt under 2000-talet. Här menar Sverigedemokraterna att det finns risk att alltför stor tilltro sätts till de multilaterala organisationerna som ansvarar för att kanalisera pengar men att kontrollen och uppföljningen av genomförandepartner måste förbättras. Även här behöver transparensen förbättras. Det måste bli lättare att kunna följa ett bistånd inom exempelvis ett landområde från givare genom multilaterala organisationer till genomförandepartern. I kommande resultatredovisningar menar vi att regeringen tydligare behöver redovisa i vilken grad genomförandepartner efterlever Sveriges strategi och målsättningar inom biståndet.

Det är positivt att regeringen under temat humanitärt bistånd redovisar insatser som gjorts för att stödja människor på flykt även om vi anser att detta borde vara en ännu högre prioritet i biståndet. Som också regeringen beskriver har mycket i det internationella arbetet med flyktinghjälp utvecklats, då också omständigheter i konfliktsituationer har förändrats. Bistånd riktat till människor på flykt behöver inte längre bara handla om rent humanitärt bistånd utan också mer långsiktigt hållbara lösningar för människor på flykt. Det kan också handla om förebyggande insatser för att förhindra en flyktingkris och insatser efter en kris för återuppbyggnad och återvandring. Sverigedemokraterna menar därför att det finns skäl till en samlad resultatredovisning vad gäller Sveriges bistånd till konfliktsituationer både förebyggande under konflikten och efter för att också kunna utvärdera på vilket sätt detta arbete ytterligare kan utvecklas.

Julia Kronlid (SD)

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Granskad: 2018-04-05 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (3)