med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Motion 2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en parlamentarisk översyn för att ta fram förslag till politik för global utveckling i en ny tid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är bra att regeringen tydligare än tidigare försöker koppla politiken för global utveckling (PGU) till målen i Agenda 2030. Men det krävs en tydligare fokusering utifrån den nya biståndsgrunden. Här har varje land åtagit sig Agenda 2030.

Centerpartiet har tidigare motionerat om att det finns skäl att ta ett större omtag med sikte på 2030 och utveckla en samstämmig politik för hållbar global utveckling drygt tio år efter antagandet av PGU. Genom att tillsätta en parlamentarisk utredning skulle en sådan översyn kunna forma politik för en global utveckling i en ny tid. Det skulle uppgradera det svenska ramverket i överensstämmelse med Agenda 2030. Då kan en bred parlamentarisk förankring uppnås och långsiktigheten i arbetet stärkas. Inte minst viktigt är också att säkerställa möjligheten att följa upp mål och resultat för biståndet. Målsättningen måste vara att sträva efter att göra områden och länder biståndsoberoende efter 2030.

Agenda 2030-delegationen har så sent som i mars 2018 rekommenderat att en bred parlamentarisk förankring, företrädesvis med blocköverskridande överenskommelser, långsiktiga mål och gemensamma strategier är nödvändiga förutsättningar för denna omställning. De skriver att

den långsiktiga samhällsomställning som Agenda 2030 innebär måste ha en bred politisk förankring och inte vara avhängigt vilka partier som innehar regeringsmakten. Att Sverige har många nationella riksdagsbundna mål och lagstiftning som styr arbetet och bidrar till en hållbar utveckling visar på riksdagens centrala roll i arbetet. Agenda 2030 och arbetet med en samlad nationell målbild måste därför förankras i riksdagen.

Centerpartiet anser att en förankring inte sker genom ett eller annat seminarium eller information i utskotten. Den breda grund som skapades för PGU lades genom en parlamentarisk utredning. På samma sättr ett omtag nu göras så att det biståndspolitiska ramverket kan uppgraderas i överensstämmelse med Agenda 2030.

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Johan Hedin (C)

Ola Johansson (C)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Granskad: 2018-04-05 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (1)