med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)
S82006

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av lärarlegitimation för modersmålslärare.

Motivering

Vi socialdemokrater ser positivt på att regeringen vill ta ett helhetsgrepp över romers situation. Den föreslagna strategin har också sin grund i den utredning om romers situation som gjordes 2010.

På utbildningsområdet skiljer sig regeringens förslag från delegationens. De konkreta mål som delegationen föreslog saknas i skrivelsen. Regeringen väljer i stället att föreslå ett antal pilotkommuner, oklart hur många och vilka, som ska få ett särskilt statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering utan några specificerade målsättningar. Detta arbete ska sedan utvärderas av Skolverket och Skolinspektionen, något som är svårt att se skiljer sig från myndigheternas uppgifter redan nu.

Vi har inget att invända mot att pilotkommuner utses, men vi menar att regeringen måste vara mycket tydligare med vilka målsättningar som ska uppnås såväl i pilotkommunerna som i Sveriges alla kommuner. Först med sådana målsättningar blir det fruktbart med en särskild uppföljning från Skolverket och Skolinspektionen.

Kunskaper i modersmål är starkt korrelerade till skolframgång i stort, och därför vill vi generellt utveckla modersmålsundervisningen genom högre behörighetskrav för lärare, kompetensutveckling av lärarna och utveckling av undervisningen. Modersmålslärare ska inte vara undantagna från kravet på lärarlegitimation utan ska ha en lärarutbildning och ämneskompetens i modersmålet. Vi ser här en stor möjlighet för bättre inkludering av romska elever om deras modersmålslärare har legitimation och en hög kvalitet på modersmålsundervisningen därmed kan garanteras.

Vi har i samband med behandlingen av statsbudgeten för 2012 föreslagit utökade medel för kompetensutveckling av lärare, något som riksdagens majoritet dock avvisat. Vi menar att regeringen i samband med denna strategi åter bör överväga att återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder för att förstärka modersmålsundervisningen generellt men också specifikt för romer.

Stockholm den 12 mars 2012

Sven-Erik Österberg (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Billy Gustafsson (S)

Phia Andersson (S)

Hans Hoff (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-03-12 Bordläggning: 2012-03-13 Hänvisning: 2012-03-14
Yrkanden (2)