med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)
s2030

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arrangemangen under Sveriges ordförandeskap i EU ska vara fria från prostitution.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges gäster under vårt ordförandeskap i EU endast ska erbjudas boende på porrfria hotell- och konferensanläggningar.

Motivering

FN-konventionen The convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Expedition of the Prostitutions of Others från 1949 tar avstånd från prostitution. FN:s kvinnokonvention, Cedaw, från 1979 nämner prostitutionsfrågan i artikel 6: Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution. Vi har också FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 och Pekingplattformen från kvinnokonferensen 1995 som tar upp ämnet men gör distinktionen mellan frivillig och påtvingad prostitution, vilket visat sig försvåra arbetet mot sexslaveri.

Sedan 1996 har bekämpandet av människohandel och sexuell exploatering av barn stått högt på EU:s dagordning. Till stor del är det Anita Gradins förtjänst att frågan kom upp på dagordningen och att problemet kunde mötas med åtgärder. Framsteg har gjorts, men EU är fortfarande i inledningen av sitt arbete.

Under Sveriges ordförandeskap i EU prioriterade den socialdemokratiska regeringen frågan och lyckades nå en överenskommelse när det gäller lagstiftning mot sexslaveri. Överenskommelsen skulle stegvis förverkligas i EU:s medlemsländer. Sverige hade kontakt med såväl regeringar som frivilligorganisationer i andra länder. Konferensen Women and Democracy hölls i Vilnius och kampanjer bedrevs i Norden och i Baltikum. Det är nu viktigt att få en avstämning av hur långt arbetet kommit. En kartläggning av dagens situation i nuvarande EU-länder skulle vara ett värdefullt underlag inför vårt kommande ordförandeskap i EU.

För att åstadkomma ytterligare förebyggande insatser, ett kraftfullt rättsligt skydd och stöd till offren för människohandel krävs att några regeringar vågar och vill driva på i den riktning som sexköpslagen pekat ut. Vi är övertygade om att legalisering medför att dessa länder inte kommer att kunna arbeta framgångsrikt mot den internationella sexslavhandeln. Vi ser att många av de prostituerade har sin bakgrund i människohandeln, vi vet att ingångsåldern bedöms till 14 år och att rättsväsendet inte avsätter erforderliga medel.

Det finns informella och formella strukturer i samhället varav den tydligaste är könsmaktsordningen. En maktordning som säger att män är norm och kvinnor undantag, att män är överordnade och kvinnor underordnade, att män har stor makt och kvinnor liten makt. I våra dagliga liv möter alla kvinnor och män denna struktur. Och det är också här vi finner grundorsaken till att kvinnor i dagens samhälle utsätts för sexuella trakasserier, utnyttjande och exploatering, våldtäkter samt andra former av fysiskt och psykiskt våld. I sin våldsammaste form leder den till att kvinnor mördas av män. Av män som de haft eller har en nära relation till, nuvarande eller tidigare män och pojkvänner, men också av sexköpande män. Våld är en ohygglig form av utövande av manlig makt.

Palermodeklarationen från år 2000 anges som det första internationella dokument som nämner männen som efterfrågar prostituerade kvinnor. Om det inte fanns män som såg det som en självpåtagen rättighet att köpa andra människors kroppar skulle vi inte ha prostitution. Alla marknader, också sexköpsmarknaden, bygger på efterfrågan. Den sexuella exploateringen av flickor och kvinnor skulle upphöra om inte män efterfrågade deras kroppar. Och det går inte att tala om prostitution om man inte talar om människohandel, sexslaveri, på samma gång. Vi kan inte kraftfullt motarbeta sexslaveri om vi inte samtidigt är tydliga mot prostitution. Näringsliv, fackförbund, idrottsrörelser, handikapporganisationer och kvinnoorganisationer kan vara samverkansparter. Vunna erfarenheter från fotbolls-VM i Tyskland kan tas till vara.

Sverige har den s.k. sexköpslagen som innebär att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster. Kunden kriminaliseras, inte den prostituerade. Lagen har påverkat attityder och blivit ett viktigt redskap mot prostitution och människohandel. Sexköpslagen upplevs som ett hinder för dem som organiserar sexslaveri. Andra länder har valt att agera hallickar genom att ta in skatt och tjäna pengar på sexhandel. Länder har valt att legalisera mäns sexuella exploatering av kvinnor. Vi ser på grund av den förda politiken bland vissa länder i Europa en undfallenhet mot denna del av den internationella brottsligheten som i slutändan tar hem stora vinster från sexslavhandeln. Polisen bör få direktiv från regeringen att avsätta resurser för att effektivt arbeta för att inte prostitutionen ska öka i Sverige under vårt ordförandeskap. Ansvariga myndigheter bör i förebyggande syfte samverka med sina motsvarigheter inom Europa. Vi kan inte bortse från att män som besöker Sverige kommer att efterfråga sexslavar, och vi kan inte bortse från att den organiserade brottsligheten bakom sexslaveriet vill tjäna pengar också i Sverige. Sverige bör deklarera sitt ordförandeskap som prostitutionsfritt. Ordförandeskapet ger oss en unik möjlighet att markera vår inställning och vår avsikt att fortsätta arbetet mot prostitution och vårt stöd för sexköpslagen.

FN:s särskilda rapportörer har kartlagt mäns våld mot kvinnor i olika länder. Vid ett seminarium i riskdagen presenterade Halida Nasic FN:s rapport där hon konstaterade att våldet, inte minst det sexuella, från män mot kvinnor fortgår i Sverige. Hon pekade särskilt på våldtäkt och sexuellt tvång, våld mot prostituerade och våld mot asylsökande och flyktingar. Sverige kan göra mer för att vi ska få ett Europa där kvinnor inte förnedras eller utsätts för mäns våld. Då måste vi ha goda nationella exempel att lyfta fram, men regeringen har även ett ansvar för att bedriva opinionsarbete internationellt, inte minst inom EU. En konvention mot mäns våld mot kvinnor kan arbetas fram och Europarådets konvention mot trafficking ratificeras.

Pornografi är ett gammalt grekiskt ord. Porne betyder prostituerad; kvinna som är till salu, grafi betyder att skriva om, att skildra. Pornografi kan beskrivas som att skildra kvinnor som handelsvara, som sexuella slavar, kvinnor som är till för män. Kvinnor som utsätts för övergrepp filmas och fotograferas. Sexuellt våld framställs som underhållning och manifesterar mäns överordning och kvinnors underordning. Sverige kan ta initiativ till nationell lagstiftning men också en debatt på europeisk nivå om sexualiseringen av det offentliga rummet och könsdiskriminering. Konkret kan regeringen boka porrfritt för arrangemang i samband med ordförandeskapet. För att certifieras som porrfritt har ROKS tagit fram en hotellförteckning för de företag, organisationer, myndigheter och privatpersoner som vill välja porrfritt. Kriterier för certifieringen innebär att det inte ska finnas tv-kanaler som erbjuder pornografiska filmer, varken i standardutbudet eller i utbudet för betal-tv. I dag beräknas fler än 500 hotell ha certifierats som porrfria. Ytterligare andra hotell erbjuder möjligheten att tillfälligt stänga av porrsändningar efter begäran från kunden. Att erbjuda gäster porrfri bokning på hotell- och konferensanläggningar vore ett positivt sätt att uttrycka Sveriges värderingar. Liksom vi genom information och debatt kan öka det allmänna medvetandet även i en bredare krets. En möjlighet vi måste ta till vara.

Stockholm den 27 mars 2008

Carina Hägg (s)

Kerstin Engle (s)

Carin Runeson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-03-27 Bordläggning: 2008-03-28 Hänvisning: 2008-04-01
Yrkanden (4)