med anledning av skr. 2007/08:131 Regelförenklingsarbetet

Motion 2007/08:N17 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

av Tomas Eneroth m.fl. (s)
s81013

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en regelrevision ska genomföras.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att konsekvensutredningar ska genomföras även av regeringen.

Motivering

Regeringen gick till val på att det skulle bli billigare att anställa. Men i stället har arbetsgivaravgifterna höjts kraftigt för svenska företag och allra mest för de mindre. För en företagare med 2–3 anställda har arbetsgivaravgiften höjts med 37 000 kr per år, och i regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet bokförs nu denna höjning som en regelförenkling. Antagligen håller mycket få företagare med om att dyrare anställningar förenklar deras vardag. Regeringen har också övergett sin främsta jobbåtgärd som skulle göra det billigare för vissa tjänsteföretag att anställa. Nu återstår det för regeringen att leva upp till löftet om att skapa en enklare vardag för landets företagare.

Men ännu snart två år in på mandatperioden uteblir de konkreta förbättringarna. I stället har företagarna fått se hur skattelagstiftningen blir allt krångligare. Avdrag för hushållsnära tjänster och arbetsgivaravgifter beroende på ålder ökar företagens administrativa börda, och nya krångliga regelverk införs. Ett exempel är hushållsnära tjänster där gränsdragningen klippa buskar, men inte beskära träd är ett exempel på detaljerat regelverk som skapar problem för såväl företag, kund som skatteverk.

I den försenade redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete som riksdagen nu behandlar finns tyvärr mycket litet som faktiskt bidrar till att företagarna kan lägga mer tid och kraft på att driva och utveckla sitt företag i stället för på administration.

Ont om handling i regeringens handlingsplan

Av de 600 förslag som regeringen redovisar i sin handlingsplan är det, enligt regeringen själv, bara 200 av dem som faktiskt också är inriktade på att minska regelbördan för företagen och ska genomföras under de kommande åren. En närmare granskning av handlingsplanen visar att det finns en mängd, ur regelförenklingssynpunkt, mycket tveksamma förslag. Det handlar t.ex. om regeringens försenade Reachutredning som skapar problem för företagen genom att ge ett mycket litet utrymme för implementering av de nya reglerna. Av regeringen betecknas detta dock som en regelförenkling.

Regeringens åtgärder för tidsbegränsade anställningar krånglar snarare till det för företagarna än tvärtom. Ändå listas det som en regelförenkling i regeringens handlingsplan. Vårt förslag om stärkt rätt till tillsvidareanställning innebar både ett starkare skydd för löntagarna och ett enklare regelverk för arbetsgivarna eftersom det innehöll endast provanställning, visstidsanställning och vikariat. Regeringen har infört ett krångligare regelverk med en mängd olika visstidsanställningar.

Med i regeringens handlingsplan finns även utökade möjligheter för arbetsgivare att begära läkarintyg från arbetstagare i samband med sjukfrånvaro från den 1 januari 2008. Att kalla detta för en regelförenkling som sparar pengar är minst sagt tveksamt. Om den skulle användas i praktiken skulle det skapa merkostnader för samhälle och företag. Vårdcentralerna riskerar att proppas igen av patienter som inte egentligen behöver träffa en läkare för att få vård men som behöver ett sjukintyg från första dagen. Möjlighet att ingripa i enstaka fall har tidigare funnits i många kollektivavtal eller genom utredning och föreläggande från Försäkringskassan.

Avslutningsvis kan också konstateras att den aktuella propositionen om ny fjärrvärmelag också innehåller en rad krav på dubbel uppgiftsinlämning för de företag som bedriver fjärrvärmeverksamhet. Många av de regelförenklingar som presenteras i regeringens handlingsplan är dessutom en naturlig del av myndigheternas successiva införande av webbaserade lösningar.

Vi kan konstatera att regeringens beredning inte fungerar tillfredsställande och att det finns ett behov av genomlysning ur regelförenklingsperspektiv. Det är tydligt att regeringen bör ägna mer tid och omsorg åt det egna regelarbetet inför propositioner och liknande. En åtgärd som säkerligen skulle innebära många konkreta förenklingar för företagarna vore om regeringen beslöt sig för att återkomma till riksdagen efter en regelrevision av de förslag som lämnats till riksdagen hittills under mandatperioden. Det skulle väsentligt öka trovärdigheten i regeringens ambition att minska företagens administrativa kostnader.

Bland de många blindgångarna i regeringens handlingsplan finns också en del konkreta förslag som faktiskt innebär lättnader för företagarna, vilket vi naturligtvis välkomnar. Till exempel utökas möjligheterna till kontantredovisning av mervärdesskatt, samtidigt som skattereglerna förenklas för att göra det möjligt för enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt den tidigare socialdemokratiska regeringens förslag. Fortsättningen på den socialdemokratiska regeringens reformarbete med 3:12-reglerna genom höjt schablonbelopp i förenklingsregeln för ägare av fåmansföretag är också något som vi välkomnar.

Bristande regelutformning av regeringen

Vi anser att även regeringen, likt de underställda myndigheterna, vid utformandet av regler och lagar bör genomföra och redovisa konsekvensutredningar i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, som gäller för samtliga förvaltningsmyndigheter under regeringen sedan årsskiftet. Det är enligt vår mening orimligt att regeringen inte tillämpar förordningen då detta skulle innebära större möjligheter att göra rätt från början.

Vi anser att regeringen med sin handlingsplan missar själva kärnan i ett framgångsrikt förenklingsarbete, nämligen att få alla myndigheter och departement att tänka rätt från början. Tillsättandet av ett regelråd är ett tydligt exempel på detta. Vi är skeptiska till modellen med en efterhandsprövning. Det vore bättre om all regelutformning från början var ändamålsenlig. I stället för denna end-of-pipe-lösning anser vi att regeringen borde arbeta för att enkla och ändamålsenliga regler ska vara en självklar princip vid all regelutformning. Dock måste detta arbete bedrivas långsiktigt, och tiden börjar nu bli knapp för att nå målen om en 25 % lägre administrativ kostnad till 2010. Det behövs konkreta förbättringar nu, och fokus måste ligga på de områden som upplevs som tyngst och skapar mest irritation bland företagarna. Därför är vi beredda att pröva regeringens förslag om ett regelråd. I grunden kvarstår dock vår syn på att arbetet med regelförenklingar måste ske innan en proposition är färdig att lämna på remiss.

Stockholm den 6 maj 2008

Tomas Eneroth (s)

Berit Högman (s)

Alf Eriksson (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Börje Vestlund (s)

Karin Åström (s)

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-05-07 Bordläggning: 2008-05-08 Hänvisning: 2008-05-09
Yrkanden (4)