med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005

Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)
-s12075

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska klarlägga och förtydliga innebörden i Vattenfall AB:s uppdrag och därigenom minska utrymmet för olika tolkningar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen framöver ska ge riksdagen en utförligare återrapportering av Vattenfalls arbete med att leva upp till ambitionerna i den ändrade bolagsordningen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Vattenfall AB i uppdrag att anpassa sina dotterbolags bolagsordningar så att innebörden i tillägget i moderbolagets bolagsordning också omfattar relevanta dotterbolag.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vattenfall ska vara ledande även inom forskning och teknikutveckling inom förnybar energi.

Motivering

Vattenfall AB är statens största helägda bolag. Koncernen består av flera hundra bolag i bl.a. Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. Koncernen har ca 32 000 anställda. År 2007 omsatte koncernen över 140 miljarder kronor.

Enligt regeringens ägarpolicy ska bolaget verka under marknadsmässiga villkor, vilket innebär att Vattenfall agerar på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt ställer staten som ägare bl.a. krav på avkastningens och utdelningens storlek. Vid bolagsstämman i april 2005 förtydligade den socialdemokratiska regeringen tillsammans med samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet Vattenfalls uppdrag genom ett tillägg i bolagsordningen. En bolagsordning är ett aktiebolagsrättsligt bindande styrdokument som en bolagsstyrelse är förpliktad att lyda. Tillägget har följande lydelse:

Bolaget ska inom ramen för kravet på affärsmässighet vara det ledande företaget i omställningen till en ekologisk och ekonomisk uthållig svensk energiförsörjning

Riksrevisionen har under hösten 2007 granskat hur Vattenfall fullföljt det förtydligande som år 2005 gjordes i bolagsordningen när det gäller bolagets roll i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning. Resultatet har redovisats i rapporten Vattenfall – med vind i ryggen? (RiR 2007:29). Riksrevisionens slutsats är att tillägget i bolagsordningen har fått genomslag i bolagets interna styrning och uppföljning samt att betydelsefulla åtgärder vidtagits för att nå de uppsatta målen för elproduktion av förnybar energi. Den nya inriktningen av verksamheten har bl.a. inneburit att bolaget kraftigt ökat utbyggnaden av organisationen för vindkraft. Samtidigt skapar flera av de begrepp som används i bolagsordningen utrymme för olika tolkningar. Vattenfalls återrapportering till regeringen, liksom regeringens rapportering till riksdagen, bör dessutom enligt granskningen fördjupas. Detta då det inte är möjligt att i årsredovisningen utläsa bolagets elproduktion från förnybar energi i Sverige i förhållande till regeringens målsättning.

Ökade ambitioner och striktare uppföljning krävs

Sammanfattningsvis visar Riksrevisionens granskning enligt vår mening på ett behov av ytterligare preciseringar från riksdagens sida av de samhällsmål som Vattenfall ska arbeta mot. Detta är regeringens ansvar. Regeringen har i uppdrag att verka för att de beslut som fattats av riksdagen rörande enskilda statliga bolags verksamhet genomförs. Därför anser vi att regeringen ytterligare måste klargöra innebörden av Vattenfalls uppdrag och minska utrymmet för olika tolkningar. Om regeringen inte agerar finns det en risk för att Vattenfall inte blir den pådrivande kraft i energiomställningen som var syftet med 2005 års tillägg i bolagsordningen.

Det är bra att tillägget i Vattenfalls bolagsordning har påverkat den interna styrningen och den interna återrapporteringen. Dock är det inte tillfredsställande att Vattenfalls rapportering till regeringen är otydlig och gör det svårt att ta reda på direkt hur Vattenfalls arbete överensstämmer med de övergripande målsättningarna. Återrapporteringen från regeringen till riksdagen måste också utvecklas och i större utsträckning fokusera på effekterna av gjorda insatser i förhållande till regeringens målsättning. Vi anser också att det är angeläget att regeringen lämnar riksdagen en fördjupad och förbättrad återrapportering om effekterna av de insatser som Vattenfall gör när det gäller elproduktion från förnybar energi i Sverige.

Vi vill att Vattenfall ska vara drivande i energiomställningen. Vattenfall bör kraftfullt kunna bidra till omställningen av det svenska energisystemet. Vi anser att de nuvarande ambitionerna för investeringar i förnybar energi bör höjas samt att Vattenfall också bör ta ett större ansvar för investeringar i ny teknik, i pilot- och demonstrationsanläggningar för förnybara energikällor och i effektivare elöverföring. Vattenfall ska vidare enligt vår mening vara en strategisk partner till basindustrin och kunna erbjuda sina industrikunder konkurrenskraftiga energipriser. Det relativt stora tolkningsutrymmet i tillägget försvårar dock möjligheterna att bedöma om Vattenfall kommer att kunna leva upp till sitt nya uppdrag.

Vattenfall tolkar i dag, enligt Riksrevisionens granskning, begreppet ledande i bolagsordningen som att bolaget ska vara den aktör som producerar mest förnybar energi. Vi vill därför här betona vikten av en bredare innebörd av Vattenfalls uppdrag som gör att bolaget även ska minska sina totala koldioxidutsläpp och ligga i framkant för forskning och teknikutveckling inom förnybar energi. Bolagsordningen bör därför förtydligas även i detta syfte.

Tillägget i Vattenfalls bolagsordning omfattar endast moderbolaget. Riksrevisionen framhåller att dotterbolag och intressebolag inte är aktiebolagsrättsligt bundna av moderbolagets bolagsordning. De har att agera utifrån sina egna bolagsordningar.

Vattenfall har i samband med granskningen deklarerat som sin uppfattning att el som produceras i andra nordiska länder bidrar till den svenska elförsörjningen. Tillägget bör därför enligt vår mening även omfatta koncernens övriga verksamhet. För att tydliggöra att övriga delar av koncernen också omfattas av uppdraget bör därför relevanta dotterbolags bolagsordningar anpassas till innebörden av tillägget i moderbolagets bolagsordning.

Stockholm den 22 april 2008

Tomas Eneroth (s)

Per Bolund (mp)

Kent Persson (v)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Alf Eriksson (s)

Berit Högman (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Börje Vestlund (s)

Karin Åström (s)

Krister Örnfjäder (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-04-24 Bordläggning: 2008-04-25 Hänvisning: 2008-05-05
Yrkanden (8)