med anledning av prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Motion 2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ändras i enlighet med vad som anges i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna har i andra sammanhang drivit frågan om att straffen för illegalt innehav av explosiva ämnen, såsom handgranater, ska skärpas. Den nu aktuella propositionen är ett välkommet steg i denna riktning. Vi menar dock att den inte går tillräckligt långt. Vi ansluter oss till tanken att påföljderna för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) bör ligga i linje med de påföljder som anges för vapenbrott.

Den nya straffskalan för vapenbrott gör gällande att den som fälls för grovt vapenbrott ska dömas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år. Rikspolisstyrelsen förordade i detta sammanhang att straffet för grovt vapenbrott borde höjas till minst fängelse i två år. Speciellt för brott som avser enhands- eller helautomatiska vapen har man också förordat höjt maxstraff, i detta fall till fängelse i sex år.

Vi anser att regeringen måste höja straffskalan för vapenbrott, vilket var den linje som vi förespråkade när vapenbrottslagstiftningen senast behandlades i justitieutskottet. I linje med detta menar vi därför att påföljderna för brott mot LBE också bör läggas på den nivå som vi förespråkade för motsvarande vapenbrott.

Även i detta fall har Polismyndigheten i sin remiss angett att det vore önskvärt om minimistraffet för grovt brott enligt LBE höjdes till två år, vilket vi anser det värt att ta hänsyn till.

Vi menar därför att förslaget till ändring av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska justeras enligt följande:

dels att 29 § § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

29 §

Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till

1. böter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor, eller

2. böter eller fängelse i högst tre år om brottet avser explosiva varor.

Om uppsåtligt brott avser explosiva varor och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas risken för att de explosiva varorna hade kunnat komma till brottslig användning samt varornas grad av farlighet och omfattningen av det olagliga innehavet.

29 a §

Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst två och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet,

2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av en vara, eller

3. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst åtta år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara.

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Adam Marttinen (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-02-15 Bordlagd: 2017-02-22 Granskad: 2017-02-22 Hänvisad: 2017-02-23
Yrkanden (1)