med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Motion 2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskärpning för den som lämnar ut sitt pass eller sin resehandling till någon annan i missbrukande syfte, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bekämpandet av organiserad handel med pass och andra resehandlingar bör lyftas fram som en särskild prioriteringsåtgärd i regleringsbrevet för polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna är positivt inställda till de förslag om ändringar i utlänningslagen och passlagen som föreslås i förevarande proposition. Även om vi är av uppfattningen att det är upp till varje medlemsstat att själv bestämma över sina gränser, inklusive utformningen och genomförandet av kontrollerna av dessa, menar vi att de nu föreslagna reglerna fyller en viktig funktion i syfte att förhindra missbruk av resehandlingar. Det är bra att det införs bestämmelser i utlänningslagen om att utländska medborgare, precis som svenska enligt passlagen, ska vara skyldiga att låta en passkontrollant ta fingeravtryck och ansiktsbild för att kontrollera att de biometriska uppgifterna överensstämmer med vad som finns lagrat i passet. Det är också bra att en sådan bestämmelse även omfattar främlingspass och resedokument utfärdade av Migrationsverket. Däremot menar vi att det måste till fler åtgärder för att förhindra att resehandlingar missbrukas. 

I departementspromemorian Missbruk av svenska pass – Omfattning och åtgärdsförslag (Ds 2015:12) framförs att antalet fall där missbruk av svenska pass upptäcks är ungefär 950 per år. Samtidigt beskrivs den verklighetsbild med etablerade kriminella nätverk i och utanför Sverige som kan förse migranter med pass, en risk som ökar i takt med att flyktingströmmarna växer. Det påtalas även att det i dagsläget råder en låg upptäcktsrisk vad gäller missbruk av resehandlingar samt att låga straff för den som lämnar ut sitt pass till någon annan utgör en risk för missbruk.

Trots de nya passbestämmelser som trädde i kraft den 15 april 2016 anmäls fortfarande ett stort antal svenska pass som försvunna. Detta tyder på att svenska pass fortfarande lämnas ut till andra i syfte att missbruka dem. De nu föreslagna åtgärderna förbättrar möjligheterna att komma åt den som använder sig av ett falskt pass; däremot har inga särskilda åtgärder vidtagits för att direkt förhindra att någon lämnar ut sitt pass till någon annan. Sverigedemokraterna anser att en straffskärpning är önskvärd och vill därför att regeringen återkommer med ett sådant förslag. Dessutom anser vi att frågan om bekämpandet av organiserad handel med pass och andra resehandlingar bör lyftas fram som en särskild prioriteringsåtgärd i regleringsbrevet till polisen.

Adam Marttinen (SD)

Patrick Reslow (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-11-09 Granskad: 2017-11-13 Bordlagd: 2017-11-14 Hänvisad: 2017-11-15
Yrkanden (2)