med anledning av prop. 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

Motion 2018/19:68 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar.

Motivering

Utgångspunkten för den kristdemokratiska migrationspolitiken är att värna asylrätten och samtidigt ta ansvar för en ordnad och human migrationspolitik som erbjuder en fristad för människor på flykt. Vi värnar vidare en asylprövning som är rättssäker, vilket innebär att den som saknar skyddsskäl och får nej på sin asylansökan också måste lämna landet. Kristdemokraterna ser det som avgörande att ryckigheten och tillskapandet av tillfälliga lagar inom migrationspolitiken ersätts av en politik som både är möjlig att överblicka och är långsiktigt hållbar.

Utifrån rättssäkerhetsaspekten är frågan om förvarsplatser viktig. Detta för att återvändandet ska fungera och att det verkligen ska vara en tydlig skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen. Detta är centralt för att legitimiteten i – och förtroendet för – asylrätten och för vår reglerade migrationspolitik ska kunna upprätthållas. Det är också centralt för att Sverige som land ska kunna ge skydd till människor som är i behov av det. Enligt utredningen Klarlagd identitet (SOU 2017:93) beräknas mellan 20 000 och 50 000 personer vistas i Sverige utan tillstånd. Berörda myndigheter gör bedömningen att den gruppen kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Kristdemokraterna har sedan tidigare påtalat vikten av att få till stånd fler förvarsplatser för att åstadkomma ett ordnat mottagande och en större andel verkställda avvisningar och utvisningar.

Riksrevisionen har kritiserat tidigare regeringar för att lägga fram förslag med bristande beredningsunderlag och konsekvensanalyser inom migrationsområdet. Det aktuella lagförslaget är dessvärre inget undantag utan bygger på en sju år gammal statlig utredning (SOU 2011:17). Det finns stor anledning att ifrågasätta hur ansvarsfullt det är att lägga fram ett förslag på en sådan gammal utredning. Utöver detta är även remissbehandlingen av utredningen sju år gammal, och den senare lagrådsremissen har endast beretts av ett fåtal remissinstanser.

Utifrån det ovan anförda menar Kristdemokraterna att vi nått vägs ände för en migrationspolitik som antingen fortsätter att bygga vidare med lösningar som är kortsiktiga eller som i det här fallet lägga fram en proposition där lagstiftningen ska vila på en sju år gammal utredning. Det är Kristdemokraternas uppfattning att det behöver tas ett helhetsgrepp i migrationsfrågan. Detta går att åstadkomma i en bred parlamentarisk utredning. En sådan bör skyndsamt tillsättas. Först då kan vi säkra en långsiktig och överskådlig migrationspolitik som hjälper de mest utsatta. Vi menar att frågan om återvändande är en central del i migrationspolitiken och även denna bör ingå i den parlamentariska utredningen samt beredas på nytt. 

Hans Eklind (KD)

Pia Steensland (KD)

Michael Anefur (KD)

Mattias Ingeson (KD)

Jimmy Loord (KD)

Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-10 Granskad: 2018-10-11 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17
Yrkanden (1)