med anledning av prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla

Motion 2017/18:4029 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår förslaget om att införa 16 kap. 32 a § så att sökande som saknar godkänt i något av de ämnen som krävs för behörighet ändå ska godkännas.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslaget om en individuell utbildningsplan vid byte av kommun och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen avslår förslaget om ändringar i 29 kap. 9 § gällande kommunens ansvar och registerföring av ungdomar mellan 18 och 20 år.

Motivering

  1. Att som regeringen föreslår, på ett signifikant sätt sänka kraven för allmän behörighet till högskoleförberedande program för sökande från introduktionsprogram, genom att bevilja undantag för två ämnen, däribland engelska och matematik är inte acceptabelt. Möjligen kunde undantag göras för de nio övriga ämnena. 
  2. Regeringen föreslår att en elev som påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningsplanen och den individuella studieplanen om eleven byter huvudman. Regeringen anser inte att det bör införas en reglering av hur länge den rätten ska gälla. Sverigedemokraterna vill att denna rätt tidsbegränsas. I övrigt anser vi att anpassningar måste få göras av den individuella studieplanen när eleven byter huvudman, även om eleven motsätter sig detta.
  3. Regeringen föreslår angående 29 kap. 9 § att kommunen ska hålla sig informerad om hur myndiga ungdomar som ej fyllt 20 år är sysselsatta samt föra ett register över dessa ungdomar. Kommunen ska vidare motivera ungdomarna att påbörja alternativt slutföra en utbildning. Sverigedemokraterna yrkar avslag på detta förslag då det tar kommunens ansvar för långt. Många ungdomar behöver ett avbrott i studierna eller vill arbeta en period innan de med ny motivation tar sig an studierna. Att på detta nästan Orwellska sätt kontrollera dessa ungdomar är att gå för långt. Det måste finnas gränser för den terapeutiska staten. Dessutom så får kommuner självklart svårare att fullgöra sin kärnuppgifter ju fler uppgifter och ansvarsområden de påläggs.  

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-03-28 Granskad: 2018-04-09 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11
Yrkanden (3)