med anledning av prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Motion 2016/17:3545 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som avser undantag från maskeringsförbudet för den som täcker ansiktet av religiösa skäl.

Motivering

För att komma åt problem med våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang så är ett maskeringsförbud en åtgärd som efterfrågats. Polismyndigheten anser att det blir lättare att identifiera personer, och Sveriges Riksidrottsförbund m.fl. anger att maskering skapar en otrygg och ibland hotfull stämning för besökare och idrottare.

För att lagförslaget ska fungera effektivt har Polismyndigheten i sitt remissyttrande bl.a. föreslagit att det inte ska göras något undantag för religiösa skäl vid ett maskeringsförbud.

Sverigedemokraterna anser att undantagen från ett maskeringsförbud ska vara enkla att tillämpa och att skälen för undantag ska vara väl motiverade.

I den del där det gäller klädsel av religiösa skäl kan det uppstå ett tillämpningsproblem som urholkar effektiviteten av ett maskeringsförbud. Även om det skulle finnas ett ärligt uppsåt att vilja maskera sig av religiösa skäl så finns det fortfarande risk att det kan leda till en otrygg stämning för publik och idrottare.

Sverigedemokraterna är övertygade om att personer som av religiösa skäl vill maskera sig vid idrottsarrangemang kan ha förståelse för de motiv som omnämnda remissinstanser angett för att inte inkludera religiös klädsel som ett undantag.

Vi vill att riksdagen beslutar att ta bort skrivelsen den som täcker ansiktet av religiösa skäl enligt nedanstående ändringsförslag:

Propositionens förslag till lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap. 4 §

När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte någon

  1. obehörigen beträda spelplanen eller

annat motsvarande område som är

avsett för idrottsutövningen,

2. kasta in föremål på spelplanen

eller annat motsvarande område

som är avsett för idrottsutövningen,

om inte en sådan åtgärd är

befogad med hänsyn till

idrottsarrangemangets

genomförande, eller

3. på idrottsanläggningen helt

eller delvis täcka ansiktet på ett

sätt som försvårar identifikationen

av personen.

Förbuden i första stycket 1 och 2

gäller även för plats som gränsar

till de där avsedda områdena, om

det genom stängsel, skyltar eller på

annat sätt framgår att allmänheten

inte har tillträde dit.

Förbudet i första stycket 3 gäller

inte den som täcker ansiktet av

religiösa skäl eller den som har skäl

att täcka ansiktet i tjänsten eller

för idrottsarrangemangets

genomförande.

Förbudet gäller inte heller om det med

hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl

eller övriga omständigheter är att anse

som befogat att täcka ansiktet. Vid

bedömningen av om det är befogat

att täcka ansiktet ska risken för hot

mot den allmänna ordningen och

säkerheten särskilt beaktas.

5 kap. 4 §

När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte någon

  1. obehörigen beträda spelplanen eller

annat motsvarande område som är

avsett för idrottsutövningen,

2. kasta in föremål på spelplanen

eller annat motsvarande område

som är avsett för idrottsutövningen,

om inte en sådan åtgärd är

befogad med hänsyn till

idrottsarrangemangets

genomförande, eller

3. på idrottsanläggningen helt

eller delvis täcka ansiktet på ett

sätt som försvårar identifikationen

av personen.

Förbuden i första stycket 1 och 2

gäller även för plats som gränsar

till de där avsedda områdena, om

det genom stängsel, skyltar eller på

annat sätt framgår att allmänheten

inte har tillträde dit.

Förbudet i första stycket 3 gäller

inte den som har skäl att täcka ansiktet

i tjänsten eller för

idrottsarrangemangets genomförande.

Förbudet gäller inte heller om det med

hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl

eller övriga omständigheter är att anse

som befogat att täcka ansiktet. Vid

bedömningen av om det är befogat

att täcka ansiktet ska risken för hot

mot den allmänna ordningen och

säkerheten särskilt beaktas.

[Motionärernas namn]

Adam Marttinen (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-12-02 Granskad: 2016-12-05 Bordlagd: 2016-12-06 Hänvisad: 2016-12-07
Yrkanden (1)