med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Motion 2013/14:Sk10 av Kent Persson m.fl. (V)

av Kent Persson m.fl. (V)
V033

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system för nettodebitering.

Propositionen

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2014 att personer som producerar egen förnybar el ska få göra skatteavdrag för produktion upp till 30 000 kWh, förutsatt att de under ett år köper lika mycket el som de matar ut. Denna avisering har nu blivit en proposition: Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Vi ser fortsatt att regeringens förslag har flera brister och kan inte ersätta ett system likt nettodebitering. Dels omfattar det bara privatpersoner som äger en egen produktionsanläggning och dels får inte de som producerar egen el fullt betalt för den. Vi saknar åtgärder för att stimulera småskalig förnybar elproduktion. Behovet av ett system för nettodebitering kvarstår därför.

Riksdagen bör avslå förslagen i regeringens proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Detta bör riksdagen besluta.

Kort om förnybar energi

Vänsterpartiet vill att investeringar i det svenska energisystemet ska bidra till att underlätta miljö- och klimatomställningen i Sverige. Mot den bakgrunden är en fortsatt satsning på förnybar elproduktion nödvändig för att nå målet: ett ekologiskt hållbart samhälle. Vänsterpartiets mål är att Sverige ska vara omställt till att producera 100 procent förnybar energi senast 2040. Certifikat­systemet för förnybar elproduktion ska vidareutvecklas; det är ett viktigt medel för att uppnå målet om 100 procent förnybar energi. Vänsterpartiet vill höja ambitionsnivån i elcertifikatsystemet så att utbyggnaden blir 30 TWh årsproduktion till 2020. För att klara klimatförändringar och andra miljö- och energiutmaningar är småskalig, förnybar energiproduktion en viktig pusselbit – där anser vi att nettodebitering är ett avgörande styrmedel.

Nettodebitering

Avsaknaden av ett system för nettodebitering gör att småskaliga producenter inte får ordentligt betalt för det överskott de levererar. Detta är framför allt ett hinder för utbyggnaden av småskalig solenergi. Med nettodebitering kan producenter av förnybar energi tanka ut sitt överskott på elnätet och kvitta det mot sin elräkning. Systemet är tänkt att nå små producenter. Vi ser framför oss ett system liknande det som införts i en mängd länder. Även andelsägd solkraft och vindkraft ska kunna inkluderas i systemet för nettodebitering. Genom att inkludera dessa möjliggör vi för alla hushåll att delta, oavsett om man bor i villa eller lägenhet. Nettodebitering bör införas för andelsägda och småskaliga anläggningar av förnybar energi. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 24 mars 2014

Kent Persson (V)

Ulla Andersson (V)

Rossana Dinamarca (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-24 Bordläggning: 2014-04-01 Hänvisning: 2014-04-02
Yrkanden (4)