med anledning av prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m.

Motion 2005/06:T11 av Tomas Eneroth och Anders Karlsson (s)

av Tomas Eneroth och Anders Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om undantag från yrkestrafiklagens bestämmelser om 21-årsgräns för att erhålla taxikörkort.

Motivering

I regeringens proposition 2005/06:109 om åtgärder mot svarttaxi föreslår regeringen att ett särskilt körprov införs. Detta är en bra åtgärd för att höja trafiksäkerheten. Detta har med tydlighet framhävts i propositionens text. Utredningen av taxinäringen visar att åldersgränsen och innehav körkort inte är tillräckligt för att garantera körskicklighet och gott omdöme i trafiken.

Det finns dock skäl att se över åldersgränsen för dem som genomgår en gymnasial yrkesförarutbildning. De allra flesta av dessa gymnasister har som mål att arbeta som yrkeschaufför. Det framstår då som onödigt och omotiverat att dessa personer efter genomgången utbildning inte ska få möjlighet att utöva det yrke man utbildat sig till. Med den nu föreslagna lagstiftningen tvingas man vänta i två år. Under denna tid riskerar man att tappa mycket av de förvärvade kunskaperna. Det är därför motiverat att man med ett undantag för dem som genomgår en gymnasial yrkesförarutbildning har en nedre åldersgräns för taxikörkort på 19 år.

Stockholm den 17 mars 2006

Tomas Eneroth (s)

Anders Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23
Yrkanden (1)