med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation

Motion 2004/05:Fö38 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation och begär att regeringen återkommer med ett nytt förslag till grundorganisation som tar sin utgångspunkt i den ekonomiska ram för budgetperioden och den inriktning av försvaret som anges i motion 2004/05:Fö21 (m, fp, kd, c).

Motivering

I proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar begärde regeringen att riksdagen inte skall fatta beslut om Försvarsmaktens grundorganisation. Detta skulle bryta en mångårig parlamentarisk praxis. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet (Allians för Sverige) avvisade därför i motion 2004/05:Fö21 regeringens förslag och anförde att beslutet om det svenska försvarets grundorganisation även i fortsättningen skall fattas av Sveriges folkvalda representanter.

Sedermera har regeringen insett att den inte har någon parlamentarisk majoritet för att överflytta riksdagens beslutsbefogenheter rörande grundorganisationen till regeringen. Därför har den del av försvarspropositionen som redovisade grundorganisationens framtida struktur återkallats av regeringen. Samma förslag framläggs nu för riksdagens beslutsfattande i en ny proposition (2004/04:43 Försvarsmaktens grundorganisation).

Propositionshanteringen skiljer sig markant från hur andra propositioner hanterats. Materialet som utgör grunden till förslaget till grundorganisation har inte varit utsänt på remiss. Detta förfarande har lett till att underlaget inte har kunnat granskas eller utvärderas av någon. Resultatet har blivit att underlaget brister i trovärdighet och spårbarhet. Inför och efter att regeringens första proposition (2004/05:5 Vårt framtida försvar) presenterades har Allians för Sverige nåtts av en strid ström av uppgifter som var för sig och tillsammans påvisar sådana uppenbara brister i beslutsunderlaget. Vi har också kunnat se allvarliga konsekvenser vad gäller personalförsörjningen och för försvarets personalpolitik. Allians för Sverige ser allvarligt på hur nuvarande förslag slår negativt mot den folkliga förankringen av svenskt totalförsvar. Vi vill även betona att de som är satta att genomföra regeringens förslag till beslut uttryckligen deklarerat att det inte är genomförbart. Från detta håll har också meddelats att de utbildningsplattformar som enligt förslaget ska finnas tillgängliga i framtiden inte utgör tillräcklig grund för att personalförsörja de internationella insatser som vi alla är överens om. Sverige har idag knappt 700 personer i utlandstjänst. Det är ett lågt antal jämfört med de dagar när Sverige deltog som aktivast i internationella uppgifter.

Antalet konflikter och oroshärdar har inte minskat, tvärtom ökat. Den osäkerhet som idag präglar stora delar av världen och den tradition som Sverige har inom ramen för internationella åtaganden gör att vi som land inte bör vara i en situation där vi måste säga nej när FN ber om vår hjälp. Allians för Sverige har högre ambitioner än regeringen vad gäller internationella insatser. För att uppfylla våra internationella åtaganden bör antalet utbildningsplatser öka. Den ekonomiska ram som vi anförde i motion 2004/05:Fö21 skulle möjliggöra fler utbildningsplattformar för Försvarsmakten.

Givet ovan kan Allians för Sverige följaktligen inte stödja regeringens förslag till grundorganisation. Men vi är heller inte beredda att frångå en helhetssyn för att söka korrigera tveksamma eller felaktiga enskildheter i regeringens förslag. I stället anser vi att riksdagen bör avvisa regeringens förslag i dess helhet och begära att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag.

Stockholm den 12 november 2004

Fredrik Reinfeldt (m)

Lars Leijonborg (fp)

Göran Hägglund (kd)

Maud Olofsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-11-12 Bordläggning: 2004-11-15 Hänvisning: 2004-11-16
Yrkanden (1)