med anledning av prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation

Motion 2004/05:Fö34 av Helena Bargholtz (fp)

av Helena Bargholtz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att Gotlands regemente, P 18, även i fortsättningen skall ingå i försvarets grundorganisation.

Motivering

Enligt propositionen föreslås nedläggning av bl.a. Gotlands regemente. De överväganden som ligger till grund för bedömningen är inte särskilt väl beskrivna.

Inför beslut i frågan är det viktigt att fästa uppmärksamhet på några viktiga aspekter. Svensk militär har redan idag ett stort engagemang i internationella insatser. En betydande del av den trupp som sätts in i internationella uppdrag utbildas vid P 18 i Visby. Det framtida försvaret kommer i än större utsträckning vara inriktat på internationella insatser inom ramen för EU och FN. Sverige måste ha en hög ambitionsnivå när det gäller denna typ av uppdrag för att trygga fred och säkerhet. När kvinnor och män skickas ut på internationella uppdrag är det viktigt att de har den bästa möjliga utrustningen och den bästa möjliga utbildningen. För att kunna garantera försvarsmaktens förmåga att utbilda trupp som motsvarar ambitionen för de internationella insatserna finns det mycket som tyder på att det behövs ytterligare plattformer som kan utbilda stridande förband. Eftersom P 18 redan idag är en framgångsrik utbildare till internationella insatser och dessutom utbildar förband av den typ som ofta efterfrågas i internationella sammanhang förefaller det självklart att P 18 har en plats i försvarets grundorganisation även i framtiden.

Vid sidan av ett ökat internationellt engagemang kommer militärens samspel med det civila samhället att spela en allt större roll. Försvarsmakten har en viktig roll när det gäller att stödja det civila samhället vid svåra påfrestningar i fredstid. Det kan handla om skydd, bevakning, transporter, sökning, räddning etc. Det finns även andra riskfyllda scenarier såsom terrorhot, där akuta behov uppstår. Vi påminns så gott som dagligen om brutala och svårförutsebara hot.

Sammanfattningsvis talar följande argument för att en av grundorganisationernas utbildningsplattformer bör finnas på Gotland även i framtiden.

  • Gotland är en bra plattform för utbildning av mekaniserade förband för internationella och nationella uppgifter inte minst med tanke på de färska erfarenheterna från Kosovo för P 18.

  • Gotlands läge gör det möjligt att öva tillsammans med flyg och marin från andra länder.

  • Gotland erbjuder goda övningsmöjligheter, inte minst att öva skarpt i bataljonsförband.

  • Gotland centralt placerad i Östersjön har ett viktigt strategiskt försvarspolitiskt läge.

Stockholm den 12 november 2004

Helena Bargholtz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-11-12 Bordläggning: 2004-11-15 Hänvisning: 2004-11-16
Yrkanden (1)