med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

Motion 2003/04:T12 av Anita Jönsson m.fl. (s)

av Anita Jönsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av ett nytt yttre godsspår i västra Skåne.

Motivering

Sverige är ett vidsträckt men glest befolkat land, vilket gör att regeringen i sin planering av infrastrukturen måste ta hänsyn till de speciella villkor som ska gälla för varje region.

När det i regeringens proposition 2003/04:95 om utökade planeringsramar för väg‑ och järnvägsinvesteringar planeras för infrastrukturen för åren 2005–2015, är det viktigt att se till varje regions särskilda villkor och behov och hur dessa påverkar miljön och samhället i övrigt.

Vi har som ambition att få ett mer miljövänligt transportsystem, och att transportera gods på järnväg är ur miljösynvinkel bättre än landsvägstransporter.

Ur det perspektivet har Skåne ett utsatt läge, eftersom de flesta transporter som ska till och från Sverige går genom Skåne. I och med utvidgningen av EU kommer det att skapas en ännu större marknad för tunga godstransporter genom Skåne till Baltikum. Idag transporteras mycket gods i Skåne genom tätbefolkade samhällen. Samtidigt utökas persontransporterna och trängseln på spåren, vilket kan komma att bli ett hinder för utveckling och våra expansionsmöjligheter.

Vi anser det helt nödvändigt att åtgärda detta genom att bygga ett nytt godsspår, bland annat av miljöskäl. Olyckor med farligt gods på senare år har ytterligare förstärkt argumenten för ett yttre godsspår. I vissa tätorter ligger bostadsbebyggelsen redan idag på tio meters avstånd från järnvägen. De boende är hårt drabbade av buller och vibrationer och risken för olyckor skapar oro. 2005 räknar man med att det totalt ska transporteras 450 000 ton farligt gods per år.

Beträffande godstågstrafikens framtida utveckling är det vår övertygelse att den enda långsiktiga och hållbara utvecklingen för vår region är att skapa särskilda spår för denna trafik utanför våra tätorter.

I skrivelsen finns tyvärr inte några planer för en framtida heltäckande lösning för utökning av godstransporter i och genom Skåne.

Sammanfattningsvis anser vi således att det under planperioden måste finnas med ett nytt yttre godsspår i västra Skåne. Av såväl säkerhets‑ och miljöskäl som tillväxtskäl för Skåne och Sverige.

Stockholm den 19 april 2004

Anita Jönsson (s)

Ronny Olander (s)

Inger Jarl Beck (s)

Bo Bernhardsson (s)

Catherine Persson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-04-19 Bordläggning: 2004-04-20 Hänvisning: 2004-04-21
Yrkanden (1)