med anledning av prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015

Motion 2003/04:T10 av Åsa Torstensson (c)

av Åsa Torstensson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidmakthålla och rusta järnvägsnätet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Bohusbanans framtid.

Motivering

Bra kommunikationer och bra infrastruktur är A och O för att skapa god tillväxt i alla delar av landet. Bra kommunikationer är avgörande för att orter och regioner utanför de stora städerna skall kunna vara intressanta som inflyttnings- och pendlingsorter med bra logistik. Det är avgörande att kunna skapa förutsättningar för att människor skall kunna pendla mellan god boendemiljö och spännande arbetsplatser eftersom det inte alltid finns förutsättningar att erbjuda båda dessa så viktiga livsbetingelser på samma plats.

Därför är det glädjande att regeringen och dess samarbetspartier nu äntligen har förstått att bra vägar och järnvägar är en avgörande grund för tillväxt i hela landet och för att människor skall kunna bo och verka i alla delar av landet. Bra infrastruktur är grunden för ett decentraliserat samhälle avseende både service och arbetstillfällen. Men det som är oroande är att regeringen nu verkar lämna Banverket helt fritt att fördela anslagen mellan olika banklasser. VTI anför enligt propositionen att Banverkets prioritering av åtgärder verkar vara baserad på en strävan att minska antalet funktionsstörningar och mängden förseningar i de delar av järnvägsnätet som har stora trafikmängder på bekostnad av dem som har små. Denna farhåga kan invånare i norra Bohuslän bekräfta. Bohusbanan och bansträckan från Munkedal till Strömstad är ett sådant exempel – en bana som idag har eftersatt underhåll och låg hastighet och därmed har svårt att konkurrera med bilen. Då det inte finns några ambitioner att höja standarden från Banverkets sida innebär detta en medveten nedmontering av Bohusbanan. Detta är oacceptabelt om trafikpolitikens mål om god miljö skall kunna uppnås och om moderna och miljövänliga transportmedel skall finns att tillgå i alla delar av landet. Vad som ovan anförts om prioriteringar för att vidmakthålla och rusta järnvägsnätet bör ges regeringen till känna.

Vägverket och Banverket har gjort gemensam sak i vad gäller utbyggnad av infrastrukturen i norra Bohuslän på ett mycket anmärkningsvärt sätt genom att koppla samman utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän till norska gränsen med initiativ om att avveckla Bohusbanans motsvarande parallellsträcka Munkedal–Strömstad. Detta sker mitt i en efter 30 år avslutande planeringsprocess där dessa två infrastrukturer, vägen kontra järnvägen, aldrig tidigare ekonomiskt har ställts mot varandra på detta sätt med uppenbart syfte att Bohusbanan skall avvecklas. Propositionen är otydlig avseende Banverkets möjlighet att avveckla järnvägsbanor som t.ex. Bohusbanan. Därför bör ett förtydligande om Bohusbanans fortsatta drift klargöras. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 19 april 2004

Åsa Torstensson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-04-19 Bordläggning: 2004-04-20 Hänvisning: 2004-04-21
Yrkanden (2)