med anledning av prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel

Motion 2003/04:Ju24 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rambeslutet borde ha omfattat och kriminaliserat innehav av narkotika för personligt bruk och brukande av narkotika.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om otillräckligheten i att framlägga ett rambeslut för riksdagens godkännande utan att samtidigt presentera förslag på den lagstiftning som erfordras för rambeslutets genomförande.

Motivering

Centerpartiet är av den uppfattningen att bagatelliserandet och tillåtandet av vad som uppfattas som lättare droger, dvs. cannabis, utgör en grogrund för den internationellt organiserade narkotikahandeln. Som medlem i EU måste Sverige inte bara verka för nolltolerans mot droger inom EU utan också aktivt arbeta för att EU utövar påtryckningar på länder utanför EU som producerar eller tillåter droger. Vidare anser Centerpartiet att påföljderna för narkotikabrott måste skärpas.

Rambeslutet är självfallet en mycket viktig överenskommelse i kampen mot den organiserade narkotikahandeln inom EU. Centerpartiet har därför inget i sig att erinra mot att rambeslutet antas i dess nuvarande form. Emellertid anser Centerpartiet att det är beklagligt att rambeslutet inte kriminaliserar innehav av narkotika för personligt bruk och brukande av narkotika. Det kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen har misslyckats med att övertyga de andra medlemsländerna om nödvändigheten av nämnda regleringar. Centerpartiets uppfattning är att innehav och brukande av narkotika utgör basen för den internationella narkotikahandeln och en förutsättning för att narkotikahandeln skall kunna fortgå. En överenskommelse om kriminalisering av innehav och brukande, såsom det anges i svensk lag, hade därför varit ett synnerligen betydelsefullt redskap. Det är nu långt ifrån säkert att samtliga medlemsländer utnyttjar sin egen initiativrätt till att införa sådan lagstiftning. Vad som ovan anförts om att rambeslutet borde ha omfattat och kriminaliserat innehav av narkotika för personligt bruk och brukande av narkotika bör ges regeringen till känna.

Att framlägga ett rambeslut för riksdagens godkännande utan att samtidigt presentera förslag på den lagstiftning som erfordras för rambeslutets genomförande är otillräckligt. Det säger sig självt att riksdagen genom ett sådant förfarande inte tillförsäkras tillräckligt underlag för beslut. Centerpartiet anser att det är viktigt att detta förfarande inte blir praxis. Anledningen till att rambeslut försenas på denna grund är regeringens otillräckliga insatser i framtagandet av tillfredsställande beredningsunderlag för nationell lagstiftning. Vad som ovan anförts om otillräckligheten i att framlägga ett rambeslut för riksdagens godkännande utan att samtidigt presentera förslag på den lagstiftning som erfordras för rambeslutets genomförande bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 18 maj 2004

Johan Linander (c)

Viviann Gerdin (c)

Margareta Andersson (c)

Eskil Erlandsson (c)

Kerstin Lundgren (c)

Agne Hansson (c)

Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-05-21 Bordläggning: 2004-05-24 Hänvisning: 2004-05-25
Yrkanden (2)