med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Motion 1999/2000:Fö11 av Maud Ekendahl (m)

av Maud Ekendahl (m)
Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret behandlar förändringar i
Försvarsmakten som bland annat innebär en mängd regements- och
förbandsnedläggningar. Regeringens avsikt att skapa ett försvar som blir
"bättre och effektivare" förfelas å det grövsta. De av regeringen givna
direktiven och anvisningarna för styrgruppen lämnas till stora delar utan
beaktande när det gäller ett flertal förband.
Centerns och Socialdemokraternas politiska rävspel har fullständigt fördolt
det militärt riktiga och genomförbara. Förslaget till ett nytt försvarsbeslut är
rena panikbesparingar i stället för väl genomtänkta säkerhetspolitiska av-
vägningar. Genomförs regeringens förslag blir resultatet en halvering av
Försvarsmakten, vilket innebär att denna har små möjligheter att nå de
uppsatta målen.
Beträffande exempelvis Hässleholms garnison har hänsyn inte tagits till att
det här finns de flesta typer av arméförband som har unika förutsättningar till
utbildning för en hel mekaniserad bataljon. Den förstklassiga garnisons-
sammanslagningen återfinns inte på någon annan plats i landet. Dessutom
finns inget behov av nyinvesteringar i Hässleholm.
Ur värnpliktssocial synvinkel erbjuder de korta skånska geografiska
avstånden betydande fördelar. Restiderna i Skåne är endast i undantagsfall
längre än två timmar, vilket underlättar för soldaterna att upprätthålla sitt
normala sociala liv även under värnpliktstiden. Tillgången till universitet och
högskolor är god i Skåne, vilket gör att den flitige soldaten även har möjlig-
het att bedriva studier parallellt med sin värnpliktstjänstgöring.
I ett läge där ekonomi i än högre grad än tidigare styr försvarets framtida
utveckling, samtidigt som förmågan till tillväxt i händelse av ett försämrat
säkerhetspolitiskt läge skall säkras, förefaller det samhällsekonomiskt oklokt
att lägga ned förband i Skåne.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:30 i sin helhet,
2. att riksdagen begär att regeringen återkommer med ny utredning
och nya direktiv.

Stockholm den 9 december 1999
Maud Ekendahl (m)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-12-10 Bordläggning: 1999-12-13 Hänvisning: 1999-12-14
Yrkanden (4)