med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi56 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Tilläggsbudget för 1998

Utgiftsområde 13. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

Miljöpartiet de gröna vill avskaffa några av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som införts under senare år eftersom de snarare tränger bort riktiga jobb, snedvrider arbetsmarknaden och försämrar viktig offentlig verksamhet. Det gäller i första hand resursarbete, den s.k. generationsväxlingen och de offentliga tillfälliga arbetena (OTA).

I konsekvens med detta hemställer vi att riksdagen avslår regeringens förslag vad gäller resursarbeten och generationsväxling i tilläggsbudgeten.

Utgiftsområde 14. Arbetsmarknad och arbetsliv

Regeringen vill ha ett utsträckt bemyndigande vad gäller forskningsanslaget under B5. Det innebär att riksdagen får mindre inflytande över inriktningen av anslaget. Vi är kritiska till den inriktning som forskningen kommit att ges under senare år, och hemställer därför att rikdagen avslår regeringens önskemål. Istället bör regeringen återkomma till riksdagen med en mer preciserad inriktning så att riksdagen kan avgöra den innan ett utökat bemyndigande kan ges.

Regeringen har nu ändrat sig vad gäller anslaget till Samhall och accepterar nu Miljöpartiets krav på att ytterligare 100 mkr behöver anslås till verksamheten. Det är naturligtvis bra, om än lite väl sent påtänkt med hänsyn till de problem som Samhall tvingats hantera hittills i år.

Utgiftsområde 16. Utbildning och universitetsforskning

Miljöpartiet de gröna anser att Centrala studiestödsnämnden skall få 120 mkr för att klara den höga belastning som nu råder, för att genoföra en omorganisation och för att utveckla datasystemet för ett nytt studiesystem år 2000 m.m. Regeringen har endast anslagit 60 mkr, och menar sedan att en del av verksamheten skall finansieras genom höjning av expeditionsavgiften samt att systemutvecklingen skall finansieras genom lån. Det vore emellertid bättre att direktfinansiera hela verksamheten över anslag. Vi hemställer därför att riksdagen anslår 60 mkr utöver vad regeringen föreslår på anslaget. Vi avslår regeringens förslag om finansiering av verksamheten via lån och höjd expeditionsavgift.

Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

Regeringen föreslår att 1 miljon kronor av anslaget D2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön överförs till anslagen A1 Statens kulturråd och A2 Bidrag till allmän kulturverksamhet m m. Pengarna ska göra det möjligt för Kulturrådet att följa upp hur insatt kulturstöd verkar och göra det möjligt för föreningen Norden att öka sin informationsverksamhet. Miljöpartiet tvivlar inte på att förstärkningar behövs inom de båda områdena. Men vi finner det mycket märkligt att finansiering tas från ett konto som är till för att ge stöd till faktisk konkret konstnärlig aktivitet. Om det är så att det finns ett ekonomiskt överskott hos Konstrådet vill Miljöpartiet se en analys på varför.

Regeringen föreslår vidare att Sveriges Television AB skall erhålla ett tilläggsanslag på 37,5 miljoner kronor från rundradiokontot till särskilt kvalificerad programproduktion. Detta förutom de 75 miljoner kronor som redan beslutats till detta ändamål för 1998. Denna produktion kan endast visas i public service-televisionen. Om mångfalden ska stärkas bör rimligen fler oberoende finansieringskällor finnas att söka medel ur för fria tv-producenter. Därför avsätter Miljöpartiet 75 miljoner kronor till detta ändamål från budgetåret 1999. Vi vill att regeringen skyndsamt återkommer med ett förslag med denna inriktning.

Riksdagens beslut om att bygga ett Världskulturmuseum är en mycket stor satsning som kan ge många ringar på vattnet under förutsättning att museet fylls med ett nyskapande innehåll. Miljöpartiet hoppas på en helt annorlunda inriktning där t ex olika teman kan utgöra grund och där världen kan belysas utifrån ett kulturperspektiv. Som vi tidigare påpekat anser vi inte att de nuvarande museerna, Folkens museum – etnografiska, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Göteborgs etnografiska museum ska ersättas eller slås ihop. Deras huvuduppgift är främst att ansvara för samlingar och att utveckla, bevara och förmedla kunskap. Regeringen aviserar att det nya museet ska rymmas på 11 000 kvm och att det kommer att kosta 200 miljoner kronor att bygga. Kostnaden sägs rymmas inom Fastighetsverkets investeringsram. När bygget väl är klart måste drift, skötsel, installationer och hyra betalas. Bara räntor torde uppgå till ca 12 miljoner kronor per år. Vi anser att regeringen redan nu måste tala om hur dessa löpande kostnader ska finansieras. Miljöpartiet kan inte acceptera om dessa löpande kostnader ska finansieras inom dagens befintliga ekonomiska ram för museer.

Utgiftsområde 19. Regional utjämning och utveckling

Regeringen begär ett utökat bemyndigande att fördela medel från anslaget till regionalpolitiska åtgärder de närmaste tre åren. Det skulle emellertid betyda att riksdagen avhänder sig möjligheten att styra hur anslaget används. Vi anser att det finns starka skäl att riksdagen även i fortsättningen styr användningen av dessa medel. Vi hemställer därför att riksdagen ska avslå regeringens förslag.

Utgiftsområde 20. Allmän miljö- och naturvård

Regeringen föreslår några välkomna men helt otillräckliga påplussningar på området.

Vad gäller ökningen på anslaget A1 Statens naturvårdsverk så kan vi inte godta finansieringen, dvs att anslaget A4 Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar under utgiftsområde 22 Kommunikationer minskas. Vi föreslår därför i tabell 1 en annan finansiering av tillskottet till Naturvårdsverket.

Regeringens förslag om en förstärkning av anslaget för intrångs­er­sätt­ningar i särskilt värdefulla naturskogsområden, där avverkningar eller andra hot är nära förestående, är välkommet. Beloppet 20 mkr är dock helt otillräckligt. Miljöpartiet har i sina förslag till utgiftsramar för 1999–2001 föreslagit ökade ramar för skydd av urskogar med 500 mkr per år. Det innebär, om det genomförs, att interimistiska naturreservat för de många akut hotade natur- och urskogarna kan inrättas redan nu – vilket vi anser är helt nödvändigt. Vi föreslår också att regeringen, om behov av ytterligare medel uppstår redan 1998, snarast återkommer till riksdagen med förslag om finansiering av detta, till exempel i höstens tilläggsbudget.

Utgiftsområde 21. Energi

Regeringen föreslår att ett nytt anslag B10 Energiteknikstöd inrättas och att 510 mkr anslås. Miljöpartiet har tidigare föreslagit motsvarande ökningar till investeringsbidrag till solvärme, elproduktion från förnybara energikällor, effektivare energianvändning, introduktion av ny miljöanpassad energiteknik, energiforskning m.m. Vi hemställer därför att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det föreslagna nya anslaget ska användas med den inriktning som Miljöpartiet har föreslagit.

Utgiftsområde 22. Kommunikationer

Regeringen föreslår att anslaget A1 Vägverket ska minskas med 21,3 mkr och att anslaget A2 Väghållning och statsbidrag ska ökas med samma belopp. Miljöpartiet anser att neddragningen på A1 är bra, och det stämmer också med vad vi tidigare föreslagit. Däremot anser vi inte att anslaget A2 behöver ökas, tvärtom så bör det minskas kommande år. Den föreslagna ökade satsningen på miljö- och trafiksäkerhetsområdet bör trots det kunna rymmas inom anslaget A2.

Regeringen föreslår också att anslaget B4 Bidrag till sjöfarten ska utökas med 110 mkr och att detta ska finansieras med minskningar på A4 Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar (-70 mkr) samt A1 Vägverket (-40 mkr) med motsvarande belopp. Miljöpartiet anser inte att tillräckliga skäl finns för att nu anslå ytterligare pengar till bidrag till sjöfarten. Den föreslagna neddragningen på järnvägar är helt oacceptabel, men däremot anser vi att neddragningen på Vägverket bör genomföras.

Vad gäller regeringens förslag om Väginvest så vill vi särskilt framhålla problem med insyn i verksamheten. Betydligt bättre möjligheter måste finnas för att kunna följa verksamheten från allmänhet och beslutsfattare.

Botniabanan är ett mycket angeläget projekt som vi anser bör sättas i gång redan före sekelskiftet. Vi har i våra förslag till utgiftsramar för perioden 1999-2001 beräknat att Banverket kan påbörja byggnadsarbetena för att kunna slutföra bygget några år in på nästa sekel. Det innebär att vi föreslår en heltstatlig anslagsfinansering. Regeringen föreslår däremot knappt hälften så stora investeringsramar som vi för Banverkets del, och saknar därmed det nödvändiga utrymmet. För att ändå kunna få igång bygget av Botniabanan föreslår nu regeringen att ett bolag bildas för ändamålet, och att detta bolag lånar pengar till banbygget. Lånen ska i senare skede betalas av under en längre period av Banverket som tar över banan. Som andrahandsalternativ kan detta accepteras eftersom risken annars är stor att banan helt enkelt inte byggs.

Regeringen föreslår vidare att Luftfartsverket ska ges utökade finansiella befogenheter och att låneramen ska utökas till 5,5 mrd kr under innevarande år. Miljöpartiet anser att det finns starka miljöskäl att inte gynna ökad flygtrafik, utan att istället gynna mer miljöanpassade lösningar. Av detta skäl hemställer vi att riksdagen avslår regeringens förslag.

Utgiftsområde 24. Näringsliv

Regeringen föreslår att Exportkreditnämnden ska få erbjuda upp till 100 procent täckning i sina exportkreditgarantier. Idag gäller 90 procent som övre gräns. Miljöpartiet anser att det är rimligt att även de exporterande företagen i dessa fall exponeras för marknadsrisken och anser därmed inte att det är lämpligt att ett statligt organ som Exportkreditnämnden tar hela risken. Vi hemställer att riksdagen avslår regeringens förslag.

Miljöpartiet anser att världsutställningen i Hannover kan vara ett bra tillfälle för Sverige och svenska företag att marknadsföra sig. Vi anser dock att det är viktigt att bevaka att det inte bara blir ett tillfälle för de större och etablerade företagen. En del av det statliga stödet bör gå till att särskilt ge mindre företag möjlighet att marknadsföra sig på mässan. Särskilt sådana företag som står för kreativitet och nya lösningar inom framtidsbranscher som miljö, natur- och kulturturism m.m.

Utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommuner

Regeringen tillgodoser nu Miljöpartiets krav på att redan 1998 tillföra kommunerna mer pengar. Tillskottet innebär att besparingarna i välfärdens kärnområden, skola, vård och omsorg, äntligen kan upphöra på de flesta håll och att istället kvalitetshöjningar kan vidtas.

Vi vill i sammanhanget påpeka att det finns mycket som talar för att tillföra ytterligare medel 1999, 2000 och 2001 och att det därför är angeläget att regeringen även fortsättningsvis prioriterar kärnverksamheterna i välfärdssamhället. Miljöpartiet har för sin del redan nu funnit att ytterligare medel bör läggas till kommuner och landsting de närmaste tre åren, vilket också föreslås i våra förslag om preliminära utgiftsramar för de närmaste tre åren.

Sammanställning av förslagen vid gäller budgetförändringar

Av tabell 1 framgår Miljöpartiets förslag till ändringar i regeringens förslag till tilläggsbudget.

Tabell 1 Miljöpartiets förslag till ändringar i förslag till tilläggsbudget

Miljoner kronor

Förändringar jämfört med

Gällande budget

Regeringens förslag

16

Utbildning och universitetsforskning

C3

Centrala studiestödsnämnden, ramanslag

+120

+60

22

Kommunikationer

A2

Väghållning och statsbidrag

0

-21,3

A4

Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar, ramanslag

-0,9

+71,3

B4

Bidrag till sjöfarten

0

-110

Förändring

0

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen avslår regeringens förslag om att arbetslösa som anvisas resursarbete får ersättas med högst 90 % av avtalsenlig lön,

 2. att riksdagen avslår regeringens förslag om att arbetsgivare som anordnar resursarbete ersätts med en schablonmässigt beräknad månadsersättning som regleras vid anvisningstidens slut,

 3. att riksdagen avslår regeringens förslag om att privata vårdhem och andra som upphandlats på entreprenad för en längre period av en kommun liksom stiftelser och friskolor fr.o.m. den 1 juli 1998 får anordna resursarbeten,

 4. att riksdagen avslår regeringens förslag om att möjligheten att ansöka om generationsväxling förlängs t.o.m. den 31 december 1998 för personer som fyller 63 år senast den 31 augusti 1998,

 5. att riksdagen avslår regeringens förslag om bemyndigande för regeringen att budgetåret 1998 under det på utgiftsområde 14 Arbetsmarkad och arbetsliv uppförda ramanslaget B 5 Forskning och utveckling inom arbetslivsområdet besluta om en högsta ram för åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter under perioden 1999–2003 som uppgår till högst 420 000 000 kr,

 6. att riksdagen beslutar att anslaget C 3 Centrala studiestödsnämnden inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ökas med 120 000 000 kr i stället för av regeringen föreslagna 60 000 000 kr att finansieras i enlighet med tabell 1,

 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökade expeditionsavgifter inom CSN (utgiftsområde 16),

 8. att riksdagen hos regeringen begär en analys av uppkommet överskott på anslaget D 2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ökad mångfald för kvalificerad programproduktion (utgiftsområde 17),

 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om framtida finansiering av Världskulturmuseet (utgiftsområde 17),

 11. att riksdagen avslår regeringens förslag om ett bemyndigande för regeringen att budgetåret 1998 under det på utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling uppförda ramanslaget A 1 Regionalpolitiska åtgärder fatta beslut om åtaganden som innebär sammanlagda utgifter inklusive tidigare åtaganden om högst
  1 000 000 000 kr under åren 1999, 2000 och 2001,

 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att regeringen vid behov av ytterligare medel 1998 för skydd av naturskogar skall återkomma till riksdagen med förslag till finansiering (utgiftsområde 20),

 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen på det nya anslaget B 10 Energiteknikstöd under utgiftsområde 20 Energi,

 14. att riksdagen avslår regeringens förslag om att utöka Luftfartsverkets totala låneram för budgetåret 1998 till 5 500 000 000 kr,

 15. att riksdagen avslår regeringens förslag om att låta Exportkreditnämnden få erbjuda upp till 100 % täckning i exportkreditgarantier,

 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inriktningen av det statliga stödet till ett svenskt deltagande i världsutställningen i Hannover,

 17. att riksdagen på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1998 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag i enlighet med specifikation i tabell 1.

Stockholm den 28 april 1998

Marianne Samuelsson (mp)

Birger Schlaug (mp)

Roy Ottosson (mp)

Barbro Johansson (mp)

Gunnar Goude (mp)

Ewa Larsson (mp)

Eva Goës (mp)

Elisa Abascal Reyes (mp)

Gudrun Lindvall (mp)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05
Yrkanden (34)