med anledning av prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m.

Motion 1993/94:Ju20 av Kjell Eldensjö (kds)

av Kjell Eldensjö (kds)
I propositionen föreslås bl.a. ändringar i 20 § och 21 §
lagen om disciplinförseelser av krigsmän m.m.
Förändringarna innebär att kompanichef eller motsvarande
chef kan delegeras att pröva frågor om disciplinansvar för
personal som står under deras eget befäl, under vissa i lagen
angivna förutsättningar. Vidare tillförs löneavdrag för högst
tio dagar som ett disciplinärt straffalternativ.
Det är ur juridisk synpunkt mycket tveksamt om en enda
person med endast ca två dagars juridisk utbildning kan
fungera som både ''polis'' och ''domare'' samtidigt som han
som t.ex. kompanichef också är den som förseelsen vänt sig
mot.
För att undvika partiskhet, orättvisa eller känslomässigt
betingad dom för disciplinförseelser bör sådana utredas och
dom avges av en opartisk grupp. Gruppen skulle kunna
bestå av av rättsvårdsbefälet, personalvårdskonsulenten,
ett befäl samt en värnpliktig som observatör, eller av annan
lämplig opartisk grupp.
I debatten och i massmedia har under senare tid
förekommit uppgifter om mobbning från befäls sida och s.k.
grå bestraffning. Exempel på det senare är t.ex. ett stort
antal armhävningar som straff för ett misslyckande i en
övning av något slag.
Denna typ av ''utbildningsbestraffning'' hör väl knappast
hemma i ett modernt demokratiskt samhälle och därför inte
heller inom värnpliktsutbildningen. Åtgärder bör vidtas för
att eliminera mobbning och grå bestraffning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utredning och dom av
disciplinförseelser samt s.k. grå bestraffning och mobbning.

Stockholm den 2 februari 1994

Kjell Eldensjö (kds)
Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-02-02 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)