med anledning av prop. 1992/93:256 Sekretess i mål om barnpornografibrott

Motion 1992/93:K30 av Eva Zetterberg (v)

av Eva Zetterberg (v)
Regeringen har i en proposition med önskvärd
skyndsamhet lagt fram förslag till ändring i sekretesslagen.
Ändringen innebär att sekretess införs hos domstol i mål om
ansvar för barnpornografibrott. Lagändringen föreslås
träda i kraft omedelbart.
Ändringsförslaget har tillkommit med anledning av den
juridiska lucka som uppdagats i samband med det aktuella
barnpornografimålet vid Stockholms tingsrätt. P.g.a. den
nuvarande sekretesslagens bestämmelser har hovrätten
ansett att tingsrätten måste lämna ut kopior på de aktuella
beslagtagna filmerna till var och en som så önskar.
Vänsterpartiet tillstyrker lagändringen.
I propositionen diskuteras avvägning mellan
tryckfrihetslagen och hänsynen till integriteten hos de barn
som utsatts för övergrepp genom barnpornografiska filmer.
Regeringen avser att belysa dessa frågor ytterligare och
återkomma i annat sammanhang.
Jag anser att regeringen i den kommande analysen måste
överväga mer långtgående förändringar på detta område.
Vi har i tidigare sammanhang föreslagit utredning av
kriminalisering av innehav av barnpornografiska alster. Vad
gäller sekretesslagen bör absolut sekretess övervägas. Det
finns ingen anledning att domstolar över huvud taget skall
lämna ut beslagtagna filmer, även om barnet ifråga inte kan
identifieras. Det kan gälla barn som i filmerna har ansiktet
täckt eller barn utan anknytning till Sverige. I alla dessa
filmer har barn uppenbarligen kränkts och det ligger inte i
rättsskipningens intresse att dessa filmer får ytterligare
spridning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ytterligare ändringar i
sekretesslagen bör utredas.

Stockholm den 26 maj 1993

Eva Zetterberg (v)
Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Hänvisning: 1993-05-27 Inlämning: 1993-05-27 Bordläggning: 1993-05-27
Yrkanden (2)