med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

Motion 1991/92:Fö35 av Ian Wachtmeister och Robert Jousma (nyd)

av Ian Wachtmeister och Robert Jousma (nyd)
Ny demokrati ställer sig bakom propositionen i stora
drag men motsätter sig med kraft nedläggningen av F 6 
i Karlsborg.
1. F 6 i Karlsborg
De skäl som regeringen fört fram för en nedläggning kan
ifrågasättas. Framtiden är kanske inte så säker som
regeringen vill göra sken av. Dessutom har regeringen
bortsett från miljöaspekten. Man bör idag inte lägga ned
några flygflottiljer innan det är klart vilka flottiljer som kan
beviljas koncession att efter miljöprövning öka
verksamheten till tre flygande divisioner.
F 6 Karlsborg är enligt flertalet sakkunniga bedömare
den flottilj där det lättast går att utverka koncession. Detta
talar med avsevärd styrka mot förslaget att lägga ned F 6.
2. F 16 i Uppsala och F 13 Malmen
Det är viktigt att koncessionsprövning görs för F 16 i
Uppsala då denna flottilj har miljöproblem som blir än
värre när J 37-orna ersätts med JAS 39 Gripen som har
avsevärt högre bullernivå. Det bör inte vara svårt att
föreställa sig lokalbefolkningens motstånd mot
kvällsflygningar med tre divisioner Gripen i omedelbar
närhet till Uppsalas bebyggelse. Och kvälls- och
nattflygningar är nödvändiga. Det vet vi om inte annat från
Irak-kriget.
Det finns också skäl att flytta verksamheten från F 13
Malmen till F 6 där arméflyget skulle få bättre
samträningsmöjligheter med arméförbanden stationerade i
Skövdetrakten (P 4, 
T 2, 
K 3). 
En utredning bör tillsättas i syfte att utvärdera de
eventuella fördelar en sådan flyttning skulle innebära för
försvaret.
3. Ing 1 i Södertälje
Den operativa betydelsen av att ha två förband, I 1 och
Ing 1, i Storstockholmsområdet är odiskutabel. Vid ett
snabbt strategiskt överfall går det inte att bortse från
fördelarna att ha ett ingenjörförband i närheten för att lösa
de förbindelseproblem som med säkerhet kommer att
uppstå (staden mellan broarna, Södertäljebroarna etc).
Den operativa handlingsfriheten får inte eftersättas till
förmån för andra kortsiktiga behov.
Det finns flera produktionsmässiga fördelar:
Anläggningen är modern, från 1970. Varför lägga ned ett
Sveriges modernaste förband när det finns äldre och sämre.
Ing 1 är skräddarsytt för utbildning av fältarbetsförband.
Regementet ligger mitt i Sveriges största
befolkningskoncentration vilket medför minimala
reskostnader för de värnpliktiga.
Den sociala standarden är mycket god för de
värnpliktiga.
Effektivt personalutnyttjande i utbildningen. Ing 1 
utbildar samma antal värnpliktiga som Ing 2 Eksjö till
lika bra resultat men med en insats av 40 % 
färre yrkesofficerare.
Ekonomiska fördelar:
De ekonomiska sakskälen är entydiga.
Chefen för armén har i pm 1992-01-20 redovisat nya
beräkningar för omstrukturering av armén. Efter att ha fått
ta del av dessa beräkningar är det viktigt att få redovisa vad
de innebär för Ing 1.
Enligt beräkningarna sparas 156 miljoner kr till en
kostnad av 0 kr i närtid, d v s perioden 92/93--94/95, om Ing
1 behålls och Ing 2 i Eksjö avvecklas istället.
I perioden 95/96--96/97 är kostnaden 4,8 miljoner kr per
år eller totalt 10 miljoner kr.
Fram till nästa försvarsbeslut 1997 sparas 146 miljoner kr
om man behåller Ing 1 p g a att man slipper
nybyggnadskostnader i Eksjö och kostnader i närtid i
samband med flytten.
I perspektivet 1997--2002 är kostnaden 39 miljoner kr för
att behålla Ing 1. Resultatet under perioden 1992--2002 blir
ändå totalt sett en vinst på 107 miljoner kr.
Dessa beräkningar som chefen för armén redovisat pekar
på en avsevärd besparing både i närtid och i perspektivet
fram till år 2002. Vi ser ingen anledning att betvivla de
uppgifter och beräkningar som har lämnats av chefen för
armén.
Ing 3 i Boden och Ing 1 Almnäs blir kvar som
utbildningsplattformar för ingenjörsförband.
Något fältarbetscenter bör inte lokaliseras till Eksjö.
FN-skolans verksamhet vid Almnäs kvarstår och ingår i
blivande FN-centret.
4. En internationell katastrof- och biståndsbrigad
Vi har i motionen 1991/92:U230 föreslagit att
förutsättningarna för en internationell katastrof- och
biståndsbrigad snabbutreds och som en möjlighet visat på
att en sådan brigad bör kunna lokaliseras till det avvecklade
F 12 i Kalmar. Det har emellertid efterhand framkommit att
en katastrofbrigad måste lokaliseras till en operativ
flygflottilj. Vi föreslår därför att brigaden förlägges till F 6 
Karlsborg i omedelbar närhet till Statens
räddningsverk i Skövde, som idag är ansvarigt för
katastrofutryckningar.
5. Övriga frågor
Regeringen föreslår att Lv 6 i Göteborg flyttas och
samlokaliseras med Hallands regemente varvid
Göteborgsetablissementet avvecklas. Motivet skulle vara
rationalisering. Det kan ligga något i det. Men Ny
demokrati vill ändå uttrycka betänkligheter mot förslaget.
En nedläggning kan bl a innebära en teknisk
kompetensförlust för vapenslaget då lv-skolans verksamhet
splittras. Konsekvenserna av en avveckling och flyttning
måste klarläggas.
Antalet robotbåtar som marinen driver och bemannar i
fredstid kan ifrågasättas. Verksamheten förefaller
överdimensionerad. Detta bör redas ut.
Pensionsåldern för yrkesofficerare bör inte höjas till 65
år. Redan idag finns det en sned åldersfördelning av kåren
och en ytterligare höjning av genomsnittsåldern skulle av
omvärlden tas som ett säkerhetspolitiskt ställningstagande.
Civilförsvaret är en viktig del av totalförsvaret.
Verksamheten är dock för de flesta medborgare okänd --
faktiskt så okänd att det kan ifrågasättas om civilförsvaret
verkligen kommer att kunna fungera på avsett sätt i en
krigs- eller annan krissituation. Förutsättningarna för
civilförsvaret att fylla sin funktion bör förbättras, vilket bl a
kan ske genom ökad information till allmänheten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att F 6 i Karlsborg inte bör läggas ned,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att Ing 1 inte bör läggas ned,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att förutsättningarna bör utredas för att lägga ned Ing 2 i
Eksjö och flytta nödvändig verksamhet inklusive
fältarbetscentret till Ing 1 i Södertälje,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att ingen flygflottilj bör läggas ned utan att den flygflottilj
som avses att ersätta denna beviljats koncession efter
sedvanlig miljöprövning eller befunnits miljömässigt
acceptabel av annan grund,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att förutsättningarna för att lokalisera en katastrof- och
biståndsbrigad till F 6 i Karlsborg bör snabbutredas,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att pensionsåldern för
yrkesofficerare inte bör höjas till 65 år,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att skapa bättre förutsättningar
för civilförsvaret och öka allmänhetens kunskap om dess
viktiga verksamhet, bl.a. genom förbättrad information.

Stockholm den 16 mars 1992

Ian Wachtmeister (nyd)

Robert Jousma (nyd)
Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-03-16 Bordläggning: 1992-03-18 Hänvisning: 1992-03-19
Yrkanden (14)