Maxnivå gällande antal elever per studie- och yrkesvägledare

Motion 2016/17:1380 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en maxnivå gällande antal elever per studie- och yrkesvägledare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Få val som en människa gör kommer påverka henne så mycket som valet av skola och utbildning. Konsekvenserna av ett felaktigt skolval kan bli omfattande för en elev. För att stötta den enskilde eleven med detta viktiga och ibland svåra beslut, ska det enligt skollagen (2010:800, 2 kap, 29 och 30 §§) finnas tillgång till studie- och yrkesvägledning. När Skolinspektionen 2013 granskade tillgången till studie- och yrkesvägledning i 34 kommuner runtom i landet, fann man omfattande brister.

Tyvärr består bristerna än idag. Om man jämför antalet elever per studie- och yrkesvägledare, finner man att det är stora skillnader beroende på var i landet man bor – det kan skilja så pass mycket som från 60 elever per studie- och yrkesvägledare, upp till 600 elever per studie- och yrkesvägledare. Elevens bostadsort riskerar alltså att bli den faktor som avgör ifall hon/han kommer att erhålla adekvat studie- och yrkesvägledning.

Detta är något vi finner helt oacceptabelt, inte minst då studie- och yrkesvägledningen fyller en mycket viktig funktion och ska fungera som en direktlänk mellan skola och arbetsliv.

För att komma tillrätta med denna situation bör en nivå om maximalt antal elever per SYV införas.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)