Marina nationalparker

Motion 2011/12:MJ295

av Maria Plass (M)
M0564

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bilda ytterligare marina nationalparker.

Motivering

I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark – Kosterhavet i Norra Bohuslän.

Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.

Arbetet med att bilda Sveriges första marina nationalpark skedde i nära samarbete med lokalbefolkning, yrkesfiskare och Strömstads kommun. Fisket i Kosterhavet är viktigt för kustbefolkningen och ett hållbart fiske kommer att fortsätta även när området blivit nationalpark.

Utanför Bohuskusten och andra delar av Sverige finns områden med höga naturvärden och unika havsmiljöer vilka, liksom Kosterhavet, kan skyddas i form av nationalpark. Jag anser därför att man nu bör se över möjligheterna att bilda ytterligare marina nationalparker.

Stockholm den 29 september 2011

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)