Malmbanan

Motion 2013/14:T505 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
S4126

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för järnvägssatsningar på Malmbanan och Kaunisvaara–Svappavaara.

Motivering

Sverige är ett exportberoende land. 50 procent av vår BNP är direkt relaterat till den export vi har. En mycket viktig del av denna export utgörs av malmer och mineraler, inte minst järnmalm från gruvorna i Kiruna, Malmberget och Pajala. För att flödet av dessa produkter ska fundera är företagen och landet beroende av den infrastruktur som finns för fungerande transporter från gruvan och ut i välden. Om transporter inte tillförs den malm som tas upp är den värdelös.

Vi kan idag se brister i hur detta flöde fungerar. Malmbanan mellan i första hand Kiruna och Narvik, men i ett senare skeda även från Malmberget, skulle behöva byggas ut till dubbelspår. Det norska Stortinget beslutade i juni 2013 att rusta Malmbanan på sin sida gränsen upp till Narvik. Det krävs att motsvarande beslut fattas i Sverige.

För att få en rationell transport utan omlastningar skulle även en järnväg behöva byggas mellan Kaunisvaara och Svappavaara för att där ansluta till Malmbanan. Då skulle malmen från Pajala kunna transporteras rationellt hela vägen till Narvik och utskeppningen. Med dessa satsningar skulle Sverige som land kunna se framtiden an med tillförsikt och svenska järnprodukter skulle komma ut på världsmarknaden.

Stockholm den 3 oktober 2013

Hannah Bergstedt (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Tomas Nilsson (S)

Maria Stenberg (S)

Karin Åström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)