Lokalisering till Blekinge av den tolfte jaktdivisionen

Motion 1982/83:1240 Claes Elmstedt

Claes Elmstedt
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

10

Motion
1982/83: 1240
Claes Elmstedt

Lokalisering till Blekinge av den tolfte jaktdivisionen

ÖB:s planering inför försvarsbeslutet 1982 innebar att flygvapnets krigsorganisation
skulle komma att bestå av tolv jaktdivisioner. Av dessa skulle
nio ha flygplan JA 37 Jakt viggen, medan övriga tre skulle vara utrustade med
flygplan J 35 Draken, som skulle behållas till mitten av 1990-talet.

1978 års försvarskommitté enades inför försvarsbeslutet 1982 om att antalet
divisioner med JA 37 Jaktviggen borde vara åtta. De icke-socialistiska
ledamöterna ansåg att inriktningen därutöver borde vara att behålla fyra
divisioner av flygplan J 35 så att det totala antalet divisioner ändock blev tolv.
Även de socialdemokratiska ledamöterna ansåg att antalet J 35-divisioner
skulle vara fyra under programplaneperioden, men endast tre därefter.

Försvarsministern framhöll i proposition 1982/83:102 att ÖB:s planeringsinriktning
mot tolv jaktdivisioner var lämplig. Den s. k. tolfte jaktdivisionen
skulle behållas till mitten av 1990-talet. Det ankom på regeringen att besluta
om lokalisering av divisionen, men inriktningen angavs vara att den skulle
lokaliseras till Blekinge flygflottilj.

Efter försvarsbeslutet 1982 fick chefen för flygvapnet i uppdrag att senast
15 december 1982 inkomma med förslag till tidsplan samt övriga åtgärder
som skulle behövas för en lokalisering till Blekinge flygflottilj. Vissa åtgärder
har också vidtagits på flottiljen i Blekinge för att ta emot den jaktdivision som
enligt den förra regeringen skulle förläggas dit.

I proposition 1982/83:100, bilaga 6, säger den socialdemokratiska regeringen
nej till hela flyttningen, antalet jaktdivisioner bör vara sammanlagt
elva och att tre division J 35 Draken bör behållas tills vidare. Minskningen
från tolv till elva bör genomföras så snabbt som möjligt, eftersom åtgärden
ger besparingar i driftskostnader och möjliggör omfördelning av medel till
materielanskaffning .

Den förarpersonal som bemannar J 35 Draken-divisionen och den markpersonal
som betjänar planen kan ej avskedas, utan kommer att placeras vid
andra förband. Här finns sålunda inga besparingar att hämta. De 1015
jaktflygplan J35 Draken, som ännu i många år framåt är fullt moderna
kommer att stå outnyttjade eller i värsta fall att skrotas. Det vore rimligt att
anpassa omläggningen så att den i tiden bättre stämde överens med ett
effektivt utnyttjande av de aktuella flygplanen och då torde mitten av 1990talet
vara väl avvägt. Nu blir det en kapitalförstöring av mycket stora mått.
Här finns ej heller några besparingar att hämta. De besparingar som i
praktiken är möjliga är sålunda i stort sett kostnaderna för det flygbränsle
som erfordras för att träna våra jaktpiloter.

Mot. 1982/83:1240

11

Vad man sålunda vinner genom besparingar av flygbränsle skall ses mot
bakgrund av den kapitalförstöring på hundratals miljoner som uppstår genom
att inte utnyttja modern flygmateriel i hela dess livslängd. Samtidigt som
man utan att vinna något nämnvärt i besparing minskar jaktförsvaret med
närmare 10%.

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar att följa 1982 års försvarsbeslut, enligt vilket
den tolfte jaktdivisionen bibehålls till mitten av 1990-talet,

2. att riksdagen uttalar sig för att den tolfte jaktdivisionen snarast
lokaliseras till Blekinge flygflottilj.

Stockholm den 24 januari 1983
CLAES ELMSTEDT (c)