Lokala poliser och bekämpning av trafikbrott

Motion 2014/15:1228 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till fler lokala poliser.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen bör arbeta mot trafikbrott som sätts i system.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen bör skapa en tydlig organisation för trafikpolisen.

Motivering

Det finns idag inte stationär lokal bemanning av poliser i alla Sveriges kommuner, vilket särskilt på landsbygden riskerar att leda till långa utryckningstider, färre uppklarade brott och att människor i värsta fall tappar förtroende för rättsväsendet. För att människors trygghet ska öka är det viktigt att gemene man upplever att polisen är närvarande och att den löser vardagsbrotten.

Det skulle därför vara önskvärt att, när man nu gör om polisväsendet till en myndighet och förändrar dess ledning och arbetssätt, pröva möjligheten att lokala poliser stationeras i alla Sveriges kommuner. Dessa bör endast i extremfall lämna kommunen och i första hand ägna sig åt brottsförebyggande arbete, vara närvarande och genom lokal kännedom om problembilden och personkännedom kunna lagföra och förhindra brott. De lokala poliserna bör även etablera ett nära samarbete med kommunen och skapa en god kontakt med ortsbefolkningen. Mot bakgrund av polisens låga uppklarningsprocent, särskilt vad gäller vardagsbrott, så skulle fler lokala poliser vara en önskvärd förändring för att öka tryggheten och minska brottsligheten i våra landsbygdskommuner.

Allvarliga och upprepade trafikbrott och oaktsamhet i trafiken kan få mycket allvarliga följder för människors liv. Trots att många fall av upprepade trafikbrott så som överträdelser av kör- och vilotidsreglerna, utslitna däck, olagligt cabotage, överlast, dålig lastsäkring, utslitna bromsar och hastighetsöverträdelser har anmälts till polisen, så leder de sällan till åtal. Detta gör att trafikfaran på våra vägar ökar, och att det finns yrkestrafikchaufförer som sätter i system att bryta mot trafiksäkerhetsreglerna då de sällan eller aldrig lagförs för detta.

Denna utveckling är inte acceptabel. Det ska inte löna sig att medvetet och vid upprepade tillfällen begå brott som utsätter andra som färdas på vägarna för livsfara. Det är därför angeläget att polisen motarbetar trafikbrotten och då särskilt inom yrkestrafiken. Polisen behöver nu när man bildar en polismyndighet för hela Sverige se över möjligheten att inrätta en speciell avdelning för trafikpolisen där man säkrar kompetens och rekrytering och som har ett huvudansvar att sköta övervakningen av yrkestrafiken på ett bra sätt.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (3)