Likvärdiga villkor i förskolan

Motion 2011/12:Ub453

av Peter Persson (S)
S19033

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av likvärdiga villkor i kommunala och fristående skolor.

Motivering

En likvärdig förskola för alla barn är en viktig grundbult i det svenska välfärdsbygget. Många kommuner arbetar kontinuerligt med personalförstärkningar, flexibla öppettider och andra kvalitetshöjande åtgärder.

Som lagen om fri etableringsrätt inom förskolan är utformad så finns det i dag inget annat krav på en fristående förskola än att denna ska följa skollagen och läroplanen för förskolan. Gör förskolan det är den godkänd och får därmed rätt till bidrag från kommunen. Tyvärr finns det inga andra regler för att säkerställa likvärdighet i kvalitet för barnen.

I Jönköpings kommun har bidrag beviljats Törnskogens Utbildnings AB för att bedriva verksamhet i kommunen. Av ansökan framgår att personaltätheten i de föreslagna förskolorna är lägre än genomsnittet i kommunen. Utbildningsnivån hos personalen är också lägre än i de kommunala förskolorna.

Det är inte rimligt att fristående förskolor tillåts ha en så mycket lägre personaltäthet och utbildningsnivå hos personalen. Det ska naturligtvis vara samma höga kvalitet på verksamheten i alla förskolor som finansieras med skattepengar.

Lagstiftningen måste ses över i syfte att garantera hög kvalitet i all förskoleverksamhet.

Stockholm den 5 oktober 2011

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)