Lättläst material för elever med lässvårigheter

Motion 2010/11:Ub341 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)
c346

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen bland skol- och bibliotekspersonal om lässvårigheter liksom om användning och spridning av lättläst material.

Motivering

I de internationella studierna om elevers läsförmåga, Pirls och PISA, kan man se att svenska elevers läsförmåga har försämrats, framför allt gäller det bland pojkarna. Inom Pirlsstudierna görs läsundersökningar bland elever i årskurs 4 och inom PISA-studierna undersöks 15-åringars läsförmåga. De här resultaten är väl kända bland skol- och bibliotekspersonal. Vad som är mindre känt är att en hel del elever har betydligt mer uttalade lässvårigheter och därför har behov av material som är mer anpassat.

Sedan 2008 finns ett särskilt statligt stimulansbidrag för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Det är elever som ligger i riskzonen för att inte nå målen som är den prioriterade gruppen. Statsbidraget får även användas för äldre elever i behov av särskilt stöd och även till vissa kompetenshöjande insatser. För år 2011 har regeringen föreslagit att 400 miljoner kronor avsätts i budgeten för detta ändamål.

Skapande skola är en annan satsning där regeringen avsätter över 100 miljoner kr per år för att stärka arbetet med kultur i skolan.

Utgivningen av lättlästa böcker och tidningar och annat lättläst material har inom ramen för den statliga stiftelsen Centrum för lättläst pågått under lång tid. Det finns ett stort utbud och god kompetens på området. Centrum för lättläst har under de senaste åren även satsat särskilt på material för skolan. Lättläst material är i många fall till god hjälp för de elever som har betydande lässvårigheter.

Men det behövs mer utbildning bland skol- och bibliotekspersonal för att öka deras insikter och kunskaper om lässvårigheter och hur man kan stödja dessa elever. Det kan ske genom olika program för utbildning och vidareutbildning för skol- och bibliotekspersonal.

Kunskap och spridning av lättläst material borde bland annat kunna ske genom satsningarna på Läsa-skriva-räkna och Kultur i skolan. Det bör vara möjligt att i regelverket för dessa satsningar skriva in att de också ska omfatta användandet av lättläst material för att stödja elever med lässvårigheter.

Stockholm den 22 oktober 2010

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)