Lärande för hållbar utveckling

Motion 2016/17:1049 av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)

av Pyry Niemi och Sanne Lennström (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta möjligheten att sträva efter att Sverige ska bli ett föregångsland i ESD och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av de mest grundläggande utmaningar vi som medborgare idag står inför är att tillsammans klara av skapa en hållbar utveckling i Sverige, men också internationellt.

Det nya århundradets största utmaning är att ta något som låter så abstrakt, hållbar utveckling, på allvar och göra det till verklighet för människor över hela världen.

Denna uppmaning till handling var en del av det tal som FN:s generalsekreterare Kofi Annan höll i Bangladesh huvudstad Dhaka i mars 2003.

Med tanke på det allvarliga läge som råder inom många områden i världen i dag, t.ex. inom klimatområdet, inom hälsoområdet, inom det sociala området och i kampen för mänskliga rättigheter, finns det verkligen starka skäl att hållbar utveckling förs in som ett viktigt perspektiv i utbildningen på alla nivåer inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och folkbildningen, också i vårt land.

Detta handlar om alla tre dimensionerna av hållbar utveckling, den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska, som ömsesidigt måste förstärka varandra. Det handlar alltså i lika hög grad om relationen människa–natur som relationen människa–människa och att dessa stöds av en sund ekonomisk utveckling.

Vid toppmötet i Johannesburg i september 2002 antog världens stats- och regeringschefer en handlingsplan, som uppmanar regeringarna världen över att låta utbildningssystemen från förskolan t.o.m. universiteten genomsyras av perspektivet hållbar utveckling. Här tillskrevs utbildning en avgörande roll för att nå hållbar utveckling och därmed kunna möta mänsklighetens stora utmaningar, så avgörande, att världens ledare uppmanade Förenta Nationerna att förklara 2005–2014 som ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Detta skedde genom beslut i FN:s generalförsamling i december 2002. Även i 2030-målen anges hållbar utveckling som en av portalparagraferna.

Sverige bör åta sig ett ansvar som föregångsland inom utbildning för hållbar utveckling.  Detta kan ske genom lika hög grad om relationen människa–natur som relationen människa–människa och att dessa stöds av en sund ekonomisk utveckling. Det kan även ske genom stimulans uppifrån, genom riksdag, departement, myndigheter och kommunala församlingar. Men framför allt, genom konkreta idéer från dem som är direkt engagerade i utbildningen.

Ett engagerat arbete för hållbar utveckling på skolor och förskolor är också en fråga om kvalitet i skolarbetet. En väg att inspirera och ge stöd till respektive kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är att arbeta för att erhålla Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen har visat sig vara framgångsrik då man har lyckats samla både pedagoger och rektorer kring miljöfrågor i skolan och inspirera dem att bredda perspektivet med hållbar utveckling. Även i de yngre åldrarna kan man arbeta med Education for Sustainable Development (ESD) som har ett fokus på att ge barn kunskap och förmåga att kunna bidra till ett hållbart samhälle och leva ett miljömässigt hållbart vardagsliv. Med kunskap om sin egen klimatpåverkan kan barn och vuxna efter utbildning göra informerade genomtänkta val och ha en medvetenhet om hur deras handlingar påverkar framtida generationer.

Det kan mot denna bakgrund finnas anledning att med de synnerligen goda förutsättningar vi i vårt land har, ta vårt ansvar som föredöme och stimulera utbildningssystemen i Sverige och andra delar av världen, att under detta årtionde präglas av perspektivet hållbar utveckling genom bland annat ESD. Regeringen bör därför överväga att driva frågan om utbildning för hållbar utveckling i alla relevanta internationella organ, t.ex. Nordiska ministerrådet samhälle och leva ett miljömässigt hållbart vardagsliv. Med kunskap om sin egen klimatpåverkan kan barn och vuxna efter utbildning göra informerade genomtänkta val och ha en medvetenhet om hur deras handlingar påverkar framtida generationer.

Det kan mot denna bakgrund finnas anledning att med de synnerligen goda förutsättningar vi i vårt land har, ta vårt ansvar som föredöme och stimulera utbildningssystemen i Sverige och andra delar av världen, att under detta årtionde präglas av perspektivet hållbar utveckling genom bland annat ESD. Regeringen bör därför överväga att driva frågan om utbildning för hållbar utveckling i alla relevanta internationella organ, t.ex. Nordiska ministerrådet, EU, Europarådet, Unesco och Världsbanken samt genom Sidas verksamhet. Det ligger i Sveriges direkta nationella intresse att utbildningssystemen i alla delar av världen arbetar för hållbar utveckling och därmed för demokrati och fred.

Pyry Niemi (S)

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)