Länsväg 288 mellan Uppsala och Östhammar

Motion 2003/04:T542 av Agneta Gille (s)

av Agneta Gille (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga ut länsväg 288 mellan Uppsala och Östhammar.

Motivering

Länsväg 288 är en viktig förbindelse mellan Uppsala och Östhammar och av stor betydelse för den regionala utvecklingen i de nordöstra delarna av Uppsala län. Vägen har stora brister när det gäller profil och vägbredd i förhållande till trafikvolym. Under de senaste åren har restiderna mellan Uppsala och Östhammar ökat genom att allt fler hastighetsbegränsningar har införts.

En förbättring av vägen har stor betydelse för att underlätta pendlingen och stärka kollektivtrafiken på sträckan. Även för näringslivet är en förbättring av vital betydelse. AB Sandvik Coromant i Gimo har ett väl utvecklat flyg­fraktsystem, vilket kräver dagliga snabba transporter till Arlanda via väg 288. Även de tunga transporterna på vägen från Hargshamn och Hallstavik har ökat under de senaste åren, vilket har lett till att slitaget på sträckan har blivit ett stort problem för alla som använder vägen.

Arbetspendlingen mellan östra Norduppland och Uppsala växer och vägens skick har då avgörande betydelse både för kollektivtrafiken och för bilburna pendlare.

En utbyggnad av länsväg 288 är därför av stor vikt.

Stockholm den 3 oktober 2003

Agneta Gille (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)