Läkemedel innehållande Dextropropoxifen

Motion 2002/03:So410 av Sven-Erik Sjöstrand (v)

av Sven-Erik Sjöstrand (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dextropropoxifen-preparaten på sikt byts ut mot alternativa medel som är lika effektiva men mindre giftiga.

Motivering

Många värktabletter innehåller den smärtstillande substansen dextropropoxifen, förkortat DXP. I Sverige finns det i dag sex godkända läkemedel som innehåller dextropropoxifen: Distalgesic, Panoprox (marknadsförs ej f.n.), Dexofen, Doleron, Doloxene och Paraflex Comp. Erfarenheterna från Giftinformationscentralen visar att dextropropoxifen och paracetamol intar en särställning när det gäller förgiftningar och överdoseringar. Studier har visat att dextropropoxifen varit bidragande eller orsak till cirka 150 dödsfall per år. Denna siffra är mycket hög jämfört med övriga läkemedel.

Medicinerna är beroendeframkallande, vilket kan leda till att människors toleransnivå höjs och därmed till en ökning av dosen. Eftersom DXP har en hög giftighet finns risk för förgiftningar som även kan leda till dödsfall. DXP kan vara dödligt redan vid en läkarförskriven dos om det blandas med alkohol, sömnmedel eller lugnande medel. Det finns medel på marknaden som är minst lika effektivt smärtlindrande men med lägre risk för dödlighet.

I över trettio år har det förekommit diskussioner om DXP:s giftighet. I Norge infördes år 1982 och i Danmark år 1988 restriktioner för utskrivning av preparatet. I Sverige beslutade Läkemedelsverket att dextropropoxifen från och med den 15 juni 2001 skall förskrivas på särskild receptblankett. Utöver skärpningen av receptförskrivningsreglerna har Läkemedelsverket även initierat ett arbete för att förtydliga informationen i märkningstexter på förpackningar, produktresuméer samt bipacksedlar vad gäller riskerna vid användningen av dextropropoxifen.

Vi kan konstatera att Läkemedelsverket vid flera tillfällen manat till restriktiv och försiktig förskrivning. Man konstaterar vidare att det finns alternativ till DXP-preparat, men att alternativen inte är några fullgoda och entydigt fördelaktiga alternativ, enligt Läkemedelsverket.

Dextropropoxifen tillhör i dag gruppen av de 15 mest sålda läkemedlen i Sverige. Försäljningen beräknas vara ca 1,5 miljoner förpackningar av preparatet varje år. Efter flera års relativt oförändrat förbrukningsmönster kan Läkemedelsverket se en viss minskning under de två sista åren. Detta kan sannolikt delvis tillskrivas registreringen av tramadol samt ökad användning av ibuprofen och paracetamol.

Som framkommit ovan pågår ett arbete, och vi bör avvakta resultat. Men på sikt är det väsentligt att DXP-preparaten byts ut till alternativa medel som är lika effektiva men som är mindre giftiga. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 16 november 2002

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)