Kvalitetssäkra ensamkommande barns gode män

Motion 2012/13:C325 av Anna Steele (FP)

av Anna Steele (FP)
FP861

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en kvalitetssäkring av uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Motivering

Barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige är en mycket utsatt grupp. Att som barn kastas in i mötet med ett nytt samhälle, ett språk och en kultur utan föräldrar som stöd är en enorm prövning. Allt för många bär dessutom med sig ohyggliga upplevelser av krig, svält och fattigdom. Sveket från vuxenvärlden under uppväxten lämnar barnen i en extremt utsatt situation. Det är därför en förutsättning att dessa barn möts med värme och trygghet.

Ett ensamkommande barn tilldelas efter ankomst en god man som ska företräda barnet juridiskt och tillvarata dennes intressen. Under de senaste åren har det förekommit rapporter om både oklarheter och dåligt agerande från gode män. Det kan handla om att ansvar ignoreras, eller okunskap om skyldigheter och befogenheter. Det är även vanligt att gode män har allt för många uppdrag, vilket kan gör det svårt att säkerställa att barnens behov verkligen tillgodoses.

Ett stärkt regelverk och en kvalitetssäkring av godmanskapet behöver innefatta tydliga regler om ansvar, skyldigheter och befogenheter. Utnämningsförfarandet bör ses över. Det vore även fördelaktigt om det infördes ett tak för hur många barn en god man maximalt kan företräda.

Stockholm den 2 oktober 2012

Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)