Kryssningskaj i Visby

Motion 2011/12:T416 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)
S10153

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att anlägga en kryssningskaj i Visby.

Motivering

Gotland är i stort behov av en kryssningskaj. Den kaj som finns idag kan inte ta emot de allt större kryssningsfartygen som växer i takt med att allt fler väljer att färdas på detta vis. Då fartygen blir allt större krävs det att de lägger till på redden utanför Visby då de inte längre kan anlöpa Visby hamn.

När detta sker är fartygen tvungna att använda sig av så kallade barkasser, det vill säga landstigningsbåtar. Det gör att det blir allt svårare eftersom antalet passagerare på fartygen blir allt fler. Dessutom anser Sjöfartsverket att en ny kryssningskaj i Visby hamn förbättrar säkerheten i Visbys hamnområde då det skulle innebära färre rörelser med små båtar som transporterar kryssningsresenärerna mellan fartygen och hamnen då de tvingas ligga på redden utanför Visby hamn. En ny kaj skulle klart minska risken för kollision mellan ankommande och avgående fartyg och ankarliggande kryssningsfartyg, eftersom Visby hamn är högt trafikerad av både lastfartyg och passagerarfärjor enligt Sjöfartsverket.

För en tid sedan gjorde Region Gotlands regionala utvecklingsenhet en förstudie om en kryssningskaj i Visby. Förstudien slår fast att en kryssningskaj i Visby bör kunna ta emot fartyg som är drygt 300 meter långa; dagens Gotlandsfärjor är 200 meter.

Den tänkta kajen i förstudien är 150 meter lång med mycket kraftiga angörningsanordningar, och utöver den byggs en tillfartsväg på en bankutfyllnad bakom vågbrytaren.

År 2005 hade Visby och Gotland cirka 160 kryssningsanlöp med uppemot 130 000 kryssningspassagerare. Den gångna sommarens kryssningssäsong 2011 var siffran nere i 70 planerade kryssningsanlöp varav bara 53 kunde göra anlöp. 17 kryssningsfartyg fick ställa in på grund av blåst och att Visby då saknar kryssningskaj.

En kryssningskaj i Visby är en investering på runt 200 miljoner, vilket är en stor summa för en region som Gotland. Kryssningskajen är mycket viktig dels ur en regionalpolitisk synvinkel, dels ur ett besöksnäringsperspektiv, men den är också en viktig del av den totala kryssningsturismen i Östersjön och en viktig gren inom den svenska turismen. Detta ihop med en förbättrad säkerhet gör det viktigt med samverkan mellan stat, region och näring för att en sådan kryssningskaj skulle kunna bli verklighet.

Stockholm den 5 oktober 2011

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)