Kreditgarantiföreningar

Motion 2009/10:N377 av Kurt Kvarnström och Hans Unander (s)

av Kurt Kvarnström och Hans Unander (s)
s32105

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge kreditgarantiföreningarna fortsatt stöd för etablering av verksamheten i hela landet och att lagstiftningen ändras så att också kommunerna kan skjuta till kapital.

Motivering

Småföretagen, dvs. företag med mindre än 50 anställda, omfattar över 99 % av alla företag i Sverige och dominerar samtliga branscher.

Tillgången till finansiering är en viktig aspekt för att främja entreprenör-skap. Små och medelstora företag behöver pengar för att starta, växa och förändras.

Ett växande problem för många småföretag är tillgång till kapital för utveckling. Förändringar i förmånsrättslagen har försämrat lånemöjligheten för många småföretag. Detta har särskilt uppmärksammats i inlandet, då bankernas värdering av säkerheter försämrat företagens lånemöjligheter. Detta är ett allvarligt problem, särskilt nu när stora grupper av företagare födda på 40-talet är på väg att bli pensionärer. Svårigheten med banklån försämrar möjligheterna för någon att ta över företagen vid generationsväxlingen.

Tillgången till riskkapital lyfts ofta fram som en förutsättning för entreprenörskap. Om vi definierar riskkapital som delägarkapital/aktiekapital så innebär det dock att den som går in med kapital i ett litet företag fort blir huvudägare. En företagare som har ett aktiekapital på hundratusen kronor blir i praktiken av med sitt företag om en utomstående aktör går in med nytt kapital i företaget. Det vill inte de flesta företagare. Det är ju sitt livs idé de skapat med företaget.

Det är därför det är så viktigt att det finns bra lånemöjligheter även för små företag.

Med det regelverk som i dag styr bankernas bedömningar är det ibland svårt att klara möjligheten att via banklån finansiera företagen full ut. En väg att förbättra lånemöjligheten för företagen är att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kreditgarantiföreningar. Det är en global idé för lokal nytta.

Runt om i landet har kreditgarantiföreningar etablerats. Kreditgarantiföreningarnas syfte är att genom kreditgarantier, rådgivning och mentorskap stärka framförallt de små och medelstora företagen. Målet för föreningarna är att fungera som ett stödsystem och grundar sig på ett helhetsperspektiv där man bygger upp ett kompetensnätverk runt företagaren med bland annat mentorskap och rådgivning och där kreditgarantin är en viktig del. Kreditgarantiföreningarna har ett väl utvecklat system för att hantera och begränsa riskerna av sitt engagemang. Under hela processen genomförs analyser och man har en nära och kontinuerlig uppföljning med kredittagaren.

Kreditgarantiföreningarna arbetar med ett lokalt kapital; ofta är det fackliga organisationer, banker, kommuner och privatpersoner som valt att gå in med insatser i föreningarna. Vad gäller kommunerna finns det i dag en diskussion huruvida man kan gå in med kapital eller ej: besluten har i några kommuner överklagats.

Elva regionala kreditgarantiföreningar samt en branschspecifik förening har för närvarande en operativ verksamhet, det vill säga har beviljat och ställt ut garantier för lån. Ytterligare sju kreditgarantiföreningar är under uppbyggnad och klara att behandla ansökningar. Dessa föreningar ingår i Kreditgarantiförening Sverige, SKGF. Hittills har cirka två hundra företag fått garantier beviljade och utställda. Övre Norrlands kreditgarantiförening har en egen modell för verksamheten men är inte medlem i SKGF.

Genom Nuteks program för kreditgarantiföreningar har flertalet av föreningarna haft ett stöd för att starta verksamheten. Processen att nå en etablering av verksamheten tar dock tid och flera föreningar har i dag stora problem att klara uppställda mål på grund av bristande resurser.

Sverige bör offensivt stödja etableringen av kreditgarantiföreningar i hela landet och ge förutsättningar för att påskynda etableringen av småföretag.

Stockholm den 5 oktober 2009

Kurt Kvarnström (s)

Hans Unander ()

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)