Kreditgarantier

Motion 2009/10:N364 av Ola Sundell (m)

av Ola Sundell (m)
m1674

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kreditgarantier till företag i tillväxtsvaga regioner.

Motivering

Den finansiella krisen har slagit hårt mot Sveriges näringsliv. Bankernas begränsade kreditgivning har medfört betydande svårigheter för såväl småföretagare som större koncerner.

De företag som är verksamma utanför Sveriges tillväxtregioner upplevde redan innan krisen ett starkt växande problem med sin kapitalförsörjning. Det gäller främst möjligheten att låna till investeringar och till rörelsekapital. I områden utanför landets större urbana regioner värderas ofta fasta investeringar mycket lågt eller ibland till helt försumbara värden. Banksektorns utlåning till investeringar i maskiner och lösa inventarier samt till deras rörelsekapital är mycket restriktiv.

Regeringens satsningar på Almi är ett steg i rätt riktning för att komma tillrätta med problemet. Almi fick ett kapitaltillskott om 2 miljarder kronor i slutet av 2008, vilket är klart positivt för att underlätta kreditgivning till företag. Flera satsningar och framförallt bestående reformer krävs även framöver. Man bör exempelvis se över möjligheterna att etablera ett nytt operativt bolag för Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten så att effektivare samordning kan ske vad gäller företagsfinansiering, behovsrelaterad rådgivning och andra tjänster.

Stockholm den 30 september 2009

Ola Sundell (m)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)