Körkortsklasser

Motion 2013/14:T374

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
M1777

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synkrav för olika körkortsklasser.

Motivering

Varje år fråntas runt 7 000 personer sitt körkort på grund av att de inte anses uppfylla de lagstadgade medicinska kraven. För huvuddelen av dessa är anledningen till återkallandet brister i synfältet. När de ser rakt fram får de inte lika många synintryck från sidan som en person med perfekt syn får. Den försämrade synen är inte sällan en följd av sjukdom, till exempel diabetes, starr eller stroke.

I Sverige görs inga obligatoriska syntester efter det att man har fått sitt körkort. Istället har vi valt en modell där det är upp till den enskilde föraren att själv bedöma när det är dags att sluta med bilkörningen. Denna modell har visat sig fungera väl. Dock har läkare anmälningsplikt till Transportstyrelsen när man bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig som bilförare.

För många äldre som kört prickfritt i många år och mil, innebär ett indraget körkort ett hårt slag mot en själv, familjen och anhöriga. Med ett indraget körkort försvinner både frihet och självkänsla. Om man dessutom bor på landsbygden kan ett indraget körkort innebära stora svårigheter med att klara vardagen. Man kan ha kört tusentals mil prickfritt och på grund av små defekter i sidosynfältet ändå bli fråntagen sitt körkort.

De medicinska kraven är desamma oavsett körkortsklass. Detta gör det exempelvis omöjligt för den som fått sitt körkort för personbil indraget att istället nyttja ett långsamtgående fordon. Behörighetskraven för de flesta körkortsklasser bestäms på EU-nivå, men behörigheten för traktorkörkort är inte reglerat av EU och kan därför bestämmas nationellt.

Ett traktorklassat fordon får inte färdas på motorväg och har en kraftigt begränsad framföringshastighet. Dessutom framförs de ofta i lugna och säkra trafikmiljöer.

Lägre synkrav för traktorkörkort skulle betyda mycket för personer som fått sitt körkort återkallat på grund av brister i synfältet. Det skulle ge äldre på landsbygden en möjlighet att göra om sin personbil till ett traktorklassat fordon, en så kallad A-traktor, för att kunna fortsätta hämta sin post och handla i närmsta mataffär. Detta är framförallt viktigt på landsbygden. Idag behövs inget traktorkort om körningen med traktorn på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. För att således kunna använda sig av en A-traktor i sina dagliga sysslor krävs ett traktorkort och därmed också ett körkortstillstånd som i sin tur inte tillåter att man har några defekter i synfältet.

Att synkravet för körkortsklasser som ger behörighet att framföra fordon på motorvägar i 120 km/h är detsamma som för ett traktorkort är inte rimligt. Regeringen bör därför se över möjligheten att införa ett lägre synkrav för behörigheten traktorkort.

Stockholm den 26 september 2013

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)