Kooperativa företag

Motion 2009/10:N258 av Billy Gustafsson (s)

av Billy Gustafsson (s)
s32070

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga stödinsatser så att fler kan starta kooperativa företag.

Motivering

Ett mångfasetterat näringsliv har stor betydelse för tillväxt och jobb. Det småskaliga kooperativa företagandet är en del av den sociala ekonomin och företagandet inom den sociala ekonomin har medlemsnytta eller allmännyttan som främsta drivkraft. Detta är ett inslag i svenskt näringsliv som det finns många skäl att stödja.

Förutsättningar för offentlig upphandling finns reglerad i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Krav i en upphandling om en viss driftsform torde i normalfallet inte vara förenligt med gällande lagstiftning.

Däremot föreligger inga hinder för samhället att understödja människors vilja och intresse att starta kooperativa företag. En del i detta kan vara att stödja och utveckla rådgivningen till den som avser att starta företag. Sådana insatser från samhället är särskilt angelägna då många som vill starta kooperativa företag saknar erfarenhet av företagande.

Mot denna bakgrund bör övervägas hur stödinsatser exempelvis vid rådgivning till intresserade kan utformas för att underlätta startande av kooperativa företag.

Stockholm den 1 oktober 2009

Billy Gustafsson (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)