Kommunikationerna i Blekinge

Motion 1994/95:T219 av Agne Hansson (c)

av Agne Hansson (c)
Bra och ändamålsenliga kommunikationer är en viktig
förutsättning för en god utveckling av hela landet. I Blekinge
län har betydande insatser gjorts inom detta område de
senaste åren. Utvecklingen av Blekinge kustbana visar att
rätt satsningar ger resultat i ökat antal resenärer vilket
medför minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet.
Denna liksom andra satsningar ger möjlighet till en fortsatt
utveckling av hela Blekinge län. Det är också angeläget ur
såväl nationell som internationell synvinkel att ett större
flöde av gods- och persontrafik utgår från Blekingehamnarna
till destinationer i östra Europa.
Det är av största vikt att statliga
kommunikationssatsningar sker över hela landet och inte
bara genom storskaliga projekt i storstadregionerna. Det
finns en stor utvecklingspotential för svenskt närings- och
samhällsliv i de mindre tätbefolkade delarna av landet. En
fortsatt infrastruktursatsning är därför av största vikt i dessa
delar av landet, självfallet också i Blekinge.
Det är viktigt att den påbörjade satsningen på Europaväg
22 genom Blekinge fullföljs såväl ur framkomlighets- som
trafiksäkerhetssynpunkt. Även länets syd-norrgående vägar
har stora behov av förbättringar. Både riksväg 29 och 30 är
i behov av omgående standardförbättringar, inte minst för att
underlätta transporterna till länets flygplats och betydelsfulla
hamnanläggningar. Ur miljösynpunkt är det viktigt att
riksväg 29 får en ny sträckning då vägen i sin nuvarande
sträckning följer Mieån som är Karlshamns vattentäkt.
Frågan om vägens sträckning aktualiserades ytterligare för
något år sedan då en tankbilsolycka medförde utsläpp i ån.
I länets västra del är länsväg 121 av stor betydelsfull för
transporterna till och från Volvos anläggning i Olofström.
Förutom ett behov av förbättringar på Blekingedelen av
vägen föreligger ett behov av en sammanhängande
vägsträckning av hög standard från Olofström mot
Göteborg/Uddevallaområdet.
Inom det mindre och mer finmaskiga vägnätet i länet finns
ett behov av fortsatta åtgärder för förbättringar. Av
arbetsmarknadsskäl är det viktigt att dessa åtgärder utförs då
det relativt sett ger fler arbetstimmar per satsad krona jämfört
med t ex storskaliga motorvägsprojekt. Erforderliga medel
för detta bör ställas till förfogande, t ex 
inom ramen för länstrafikanslagen så att desa satsningar
kan genomföras.
Satsningen på länets järnvägar har gett goda resultat och
är ett efterföljansvärt exempel också för andra delar av landet
när det gäller att utveckla och förbättra landets
kommunikationer. Blekinge kustbana kan nämnas som ett
sådant exempel. Persontrafiken inom och till och från länet
har genom järnvägsatsningarna ökat kraftigt. Det är nu
viktigt att fortsätta dessa satsningar för att även förbättra
godstrafiken. Blekingehamnarna har idag en betydande
sjöfart och det finns anledning att anta att denna kommer att
öka ytterligare då handeln mot östra Europa ökar. Det är
därför av största vikt att fortsätta satsningarna på kustbanan,
liksom järnvägen mellan Karlskrona och Alvesta via
Emmaboda. Järnvägen mellan Älmhult och Olofström
vidare söderut bör sammanlänkas med kustbanan för att
ytterligare underlätta för godstransporter. En satsning på
tågfärja från Karlskrona till Östeuropa kommer att innebära
att behovet av goda järnvägsförbindelser ökar.
Det är också viktigt att det finns reguljära flygförbindelser
till och från Blekinge. Flygplatsen och flygförbindelserna är
av avgörande betydelse för utvecklingen av såväl länets
näringsliv som utbildningssatsningarna i länet. Sedan
tidigare finns en ny taxibana planerad till Kallinge/Ronneby
flygplats. Genomförandet av denna plan skulle avsevärt
förbättra möjligheterna för civilflyget och ge ytterligare
möjligheter till ett effektivt samutnyttjande av civila och
militära resurser vid flygplatsen i Kallinge.
Inom ramen för det s k Telecom City bedrivs idag ett
förstklassigt och framtidsinriktat arbete inom
telekommunikationsområdet i Karlskrona. Den nya tekniken
gör det möjligt att skapa nya arbetstillfällen på orter som
tidigare hade begränsade möjligheter att utnyttja denna
teknik. Denna typ av telesatsningar är till nytta för
landsbygdsutvecklingen. Det är därför av största vikt att
samhället fortsätter att satsa på utveckling av
telekommunikationsområdet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av fortsatta satsningar på olika
kommunikationsprojekt inom Blekinge län.

Stockholm den 24 januari 1995

Agne Hansson (c)
Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (2)