Kommunikationer

Motion 2002/03:T291 av Cristina Husmark Pehrsson (m)

av Cristina Husmark Pehrsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om betydelsen av en väl utbyggd infrastruktur.

Motivering

En väl fungerande infrastruktur är avgörande för om vi skall kunna bo och leva där vi vill, men också om företag skall vilja etablera sig. Utan bra hamnar, vägar och järnvägar får vi inte denna frihet att välja, och en region/kommun får också svårare att locka till sig nya företag och behålla de som finns. Den viktigaste faktorn för en positiv välfärdsutveckling har under hela 1900-talet också varit förknippad med ökad handel, transporter och kommunikation.

Alla prognoser – också regeringens egna – tyder på att trafiken på våra vägar fortsatt kommer att öka kraftigt. Men vägnätets förfall måste få ett slut och vägarna är i stort behov av resursförstärkning både vad gäller underhåll och nysatsningar. Långt mycket mer behöver göras än den satsning som regeringen presenterade när man lade fram sin infrastrukturplan i våras.

Vägverket kommenterade också planen och menade att underhållet fortsätter att släpa efter. Bara att behålla nuvarande standard på vägarna och återställa kräver långt större belopp än de regeringen nu avsätter. Också när det gäller enskilda vägar är det av största vikt att dessa är i god kondition och trafiksäkra. Detta är en förutsättning för att människor skall vilja bo och arbeta också utanför tätorterna.

Stockholm den 18 oktober 2002

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)