Juridiskt ombud för barn vid tvister

Motion 2010/11:C326 av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD)

av Penilla Gunther och Yvonne Andersson (KD)
kd824

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om juridiskt ombud med särskild barnkompetens för barn vid tvister.

Motivering

Den socialdemokratiska regeringen gjorde en utredning vad gäller barns ställföreträdare vid tvister (Ds 2002:13), vari man tog den ståndpunkten att i de flesta mål och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge kan barn och föräldrar inte anses ha motstridiga intressen, eftersom barnet normalt inte är part i sådana mål och ärenden. I de ärenden om vårdnad där barnet kan vara part skall enligt gällande rätt en god man förordnas för barnet på grund av intressekonflikten mellan förälder och barn. Några lagstiftningsåtgärder med anledning av barnkonventionen ansågs därför inte behöva vidtas med hänsyn till gällande rätt.

Det är dock viktigt att barns intressen vid rättsprocesser särskilt tas tillvara av ombud med gedigen barnkunskap. Det måste framhållas, tvärtemot vad förra regeringen ansåg, att det i de flesta mål om vårdnad, boende eller umgänge är barnet eller barnen som hamnar i kläm mellan föräldrarnas motstridiga viljor i behov av ombud. I princip alltid när oförmåga att komma överens leder till rättsliga förfaranden, blir situationen känslig och svår. Merparten av de föräldrar som bryter upp från ett förhållande klarar av att lösa vårdnads- och umgängesfrågorna på ett sätt som minimerar skadorna för deras barn. Dock är det inte ovanligt, vilket erfarna familjerättsadvokater vittnar om, att ekonomiska intressen snarare än barnets bästa spelar störst roll. Problematiken för ett barn i sådana fall blir än mer svårlöst.

Alla frågor om vårdnad och umgänge ska enligt föräldrabalken lösas med barnets bästa som utgångspunkt. När ett barn hamnar i en domstolsprocess som rör vårdnad och umgänge är en stor skada redan skedd i och med föräldrarnas konflikt. Denna skada kan inte repareras av domstolens beslut, oavsett hur domstolen dömer blir barnet alltid den som lider den största förlusten. Därför är det rimligt och i enlighet med barnkonventionens intentioner att endast personer med gedigen barnkunskap och insikter i de psykosociala problemen ska hantera dessa svåra fall. Barn behöver ha egna ombud som enbart tillvaratar deras intressen under hela vårdnadsutredningen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 27 oktober 2010

Penilla Gunther (KD)

Yvonne Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)